Energetické esá - Zelená škola

Energetické esá

V školskom roku 2022/2023 sa projekt Energetické esá nerealizuje.

 

Energiu využívame každý deň. Zamysleli ste sa už, ako môže naše každodenné správanie ovplyvniť spotrebu energie a ušetriť peniaze v rodinnom či školskom rozpočte? A prečo má význam energiou neplytvať?

V projekte Energetické esá hľadajú akčné tímy (1 učiteľ a 2 žiaci) na 10 vybraných školách miesta úniku a nadmernej spotreby energie. Na základe zistení potom spoločne navrhujú opatrenia na efektívne využívanie energie na škole a na tvorbu zdravšieho vnútorného prostredia v triedach. Tieto návrhy môžu akčné tímy konzultovať s odborníkmi z praxe počas online seminárov alebo termosnímkovania školy.

Akčné tímy tiež v rámci rovesníckeho vzdelávania, ktoré sa venuje úsporám a efektívnemu využívaniu energie, zapájajú do témy celú školskú komunitu. Počas zorganizovaných akčných dní inšpirujú ostatných k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zaviesť praktické opatrenia na efektívne využívanie energie a vytváranie zdravšieho vnútorného prostredia škôl prostredníctvom vyškolených akčných tímov. Naším úsilím bude tiež rovesníckym vzdelávaním a zapojením školskej komunity inšpirovať ku každodennému zodpovednému spotrebiteľskému správaniu.

 •  metodickú a odbornú podporu pri zavedení inovatívnej formy vyučovania
 •  pracovné pomôcky: 3 merače spotreby energie a 1 merač CO2 na využite v škole aj domácnosti
 • termosnímky školy/meranie CO2
 • vyškolený akčný tím
 • návrh opatrení na znižovanie spotreby
 •  vytvorenie akčného tímu na škole (2 študenti + 1 koordinátor)
 • spoluprácu počas celého trvania projektu
 • aktívnu účasť akčného tímu na projekte (bádateľské vzdelávanie, energetický audit v domácnosti,   energetický audit školy, spolupráca pri realizácii termosnímky/merania CO2)
 • účasť na 2 online seminároch a 1 webinári
 • zrealizovanie akčných dní (interaktívne a rovesnícke vzdelávanie pre školskú komunitu)
 • vypracovanie správy o priebehu projektu na škole a zaslanie fotodokumentácie
 • medializácia projektu na sociálnych sieťach a v médiách

Harmonogram:*

Prihlasovanie

následne výber 10 pilotných škôl,  vytváranie akčných tímov

november

Seminár Ako učiť o energii on-line

audit v domácnostiach, uhlíková stopa

december

Webinár so špecialistom z SPP

Participácia v programe Zelená škola

január

Energetický audit škôl

realizácia rovesníckeho a bádateľského vzdelávania, termosnímkovanie škôl/meranie CO2

február

Seminár Návrh opatrení na úsporu energie na školách

realizácia opatrení

marec

Akčné dni na školách (rovesnícke vzdelávanie)

realizácia opatrení

apríl

Reportáže zo škôl

príklady dobrej praxe, záverečné správy zo škôl, fotodokumentácia, spätné väzby na projekt

máj – jún

* Priebeh celého projektu bude prispôsobený aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVID-19.

Pre koho je projekt určený?

základné a stredné školy (žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl, učitelia, nepedagogickí pracovníci)

Ako sa prihlásiť do projektu?

Registrácia na školský rok 2020/2021 je uzatvorená.

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka projektu bude otvorené začiatkom školského roka, sledujte výzvy na Facebooku  Zelenej školy.

Trvanie projektu

september – jún aktuálneho školského roka

Zapojené školy

Školský rok 2020/2021:

 • SZŠ Česká 10, elok. pracovisko Devín, Bratislava – Devín
 • Spojená škola Svätej rodiny, Bratislava
 • ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava
 • ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra
 • Gymnázium Púchov
 • ZŠ s MŠ Veľký Kýr
 • ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Katolícka spojená škola, Nové Zámky
 • Spojená škola, Pohronská Polhora
 • Základná škola, Janigova Košice
 • ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Vyskúšajte si s nami

Energetické esá pátrajú v domácnosti – pracovné listy auditu dostupné k stiahnutiu zdarma

Aktivity projektu

Kontakt

koordinátorka projektu:
Jaroslava Martinkovičová
martinkovicova@zivica.sk
+421 917 909 864

Pilotný projekt Energetické esá podporilo SPP, a. s., so svojím neinvestičným fondom EkoFond.