Záverečné hodnotenie - Zelená škola

Záverečné hodnotenie

Školy zapojené do programu Zelená škola môžu za svoju prácu získať medzinárodný certifikát a vlajku. Tie škola dostáva na základe záverečného hodnotenia. Jeho cieľom je zistiť plnenie metodiky 7 krokov a úrovne participácie na škole. Školy, ktoré nepožiadajú o záverečné hodnotenie, nebudú v tomto školskom roku hodnotené.

Základné informácie o záverečnom hodnotení:

 • Žiadosti o hodnotenie prijímame v priebehu marca prostredníctvom on-line formulára, ktorý je zverejnený nižšie na tejto stránke.
 • Do hodnotenia sa môže registrovať každá škola zapojená do programu v šk. roku 2023/2024, ktorá má schválený environmentálny akčný plán na dané certifikačné obdobie.
 • Hodnotenie škôl zapojených v programe nie je povinné.
 • Školy, ktorým sa nedarilo tak, ako by chceli, môžu požiadať o hodnotenie až v budúcom školskom roku. Podmienkou je schváliť si aktivity v environmentálnom akčnom pláne aj na ďalší školský rok.

Žiadosť o záverečné hodnotenie v programe Zelená škola

Prihlasovanie do záverečného hodnotenia prebieha od 01. marca do 27. marca.

Kedy sa do hodnotenia prihlásiť?

Možno váhate, či sa do hodnotenia prihlásiť. Hodnotiaca návšteva nie je kontrola ani inšpekcia. Jej hlavným cieľom je dať vám spätnú väzbu na cestu, ktorú ste prešli, prediskutovať s vami, čo sa vám darí a čo nie, pomenovať posuny a poradiť do ďalšej práce.

Pred prihlásením si zodpovedzte tieto otázky:

 • Máme fungujúce kolégium?
 • Vypracovali sme environmentálny audit?
 • Máme schválený environmentálny akčný plán kanceláriou Zelenej školy?
 • Monitorujeme plnenie aktivít?
 • Máme prepojenú výučbu s realizáciou akčného plánu?
 • Informujeme priebežne kolegov, žiakov, rodičov, verejnosť?
 • Máme zverejnený ekokódex?
 • Robíme zmeny participatívne?

Konzultácie k prihlasovaniu

Ako prebieha hodnotiaca návšteva a ako sa na ňu pripraviť?

Pozývame vás na webinár Ako urobiť Ekokódex a ako sa pripraviť na záverečné hodnotenie?” 

Prihláste sa na webinár, ktorý sa uskutoční dňa  22. 3. 2024:

Prihláste sa

Hodnotiace návštevy budú prebiehať v máji – júni 2024.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na gallayova@zivica.sk alebo 0918 925 216

Priebeh hodnotiacej návštevy

Hodnotiace návštevy budú prebiehať v máji – júni 2024.

Ako sa pripraviť na hodnotiacu návštevu?

 • Informujte o návšteve celú školskú komunitu (termín, cieľ).
 • Pripravte:
  • auditové listy k vašej téme certifikačného obdobia,
  • environmentálny akčný plán s vyplneným monitoringom,
  • 7 kvalitných fotografií z najinšpiratívnejších akcií v elektronickej podobe do počítača (nie na CD a pod., hodnotiteľ si ich skopíruje). Ideálne sú akčné fotografie, ktoré dokumentujú priebeh, atmosféru. Formát fotografií: jpg. Jednotlivé fotky nazvite: názov vašej školy_mesto_názov aktivity. Napr. MŠ Nezábudkovo_Nezábudkovce_výsadba_včelí_bufet. Poskytnutím fotografií súhlasíte s ich použitím na účely propagácie a prezentácie aktivít Zelenej školy.
  • mediálne výstupy – buď skeny príspevkov o vašich aktivitách, ak šlo o obecné noviny a pod., alebo linky na web, reportáže v TV a pod. Hodnotiteľ si ich skopíruje na USB.
 • Zabezpečte v deň hodnotenia:
  • prítomnosť väčšiny členov kolégia Zelenej školy
  • prítomnosť člena vedenia školy
  • možnosť navštíviť akýkoľvek priestor školy.
 • Vyčleňte si na hodnotiacu návštevu cca 2 hodiny svojho času. Hodnotenie nie je možné realizovať pomedzi prestávky.

Ako prebieha hodnotiaca návšteva?

Informujte členov kolégia
O hodnotiacej návšteve je potrebné informovať členov kolégia Zelenej školy (najmä žiakov/študentov), nakoľko aspoň časť z nich by mala byť k dispozícii počas hodnotiacej návštevy. Prítomnosť žiakov (prípadne rodičov) nie je povinná pre materské školy. O hodnotení informujte aj vedenie školy a ostatný personál, nakoľko hodnotiteľ môže požiadať o stretnutie s nimi.

Osobná návšteva hodnotiteľa
Hodnotiteľ sa počas osobnej návštevy školy porozpráva s rôznymi skupinami na škole o priebehu realizácie 7 krokov a aktivít, pozrie si dosiahnuté výsledky a zmeny a opýta sa doplňujúce otázky. Hodnotiteľ má mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môže požiadať o predloženie doplňujúcich dokumentov a v prípade potreby položiť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.

Hodnotiaci formulár
Po osobnej návšteve hodnotiteľ vyplní hodnotiaci formulár, ktorý následne doručí do kancelárie programu Zelená škola. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy sa na stretnutí Rady Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole a odporučia možnosti zlepšenia pre ďalšie obdobie. Každá škola, ktorá požiada o záverečné hodnotenie a to bude aj zrealizované, dostane do stanoveného termínu písomné oznámenie o výsledku.

Odovzdávanie ocenení

Ocenenie (vlajka a certifikát) bude škole odovzdané na slávnostnej certifikácii dňa 13. 9. 2024 v Bratislave. Pozvánky s registráciou zašleme po hodnotiacich návštevách.