Centrá inšpirácie - Zelená škola

Centrá inšpirácie

Program Zelená škola funguje na Slovensku 16 rokov. 85 % škôl v ňom pracuje viac ako 4 roky. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Preto sme pripravili špeciálny projekt pre Zelené školy: Zelená škola – každý deň pre budúcnosť.

Cieľom projektu je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne centrá, ktoré ponúknu inšpirácie, ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne. Tieto školy budú učiacimi školami – pre učiteľov z rôznych škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí do 11/2021 zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.

Účasť v projekte je jedinečnou príležitosťou na profesionálny rast učiteľov, na posilnenie a rozvoj ich zručností, ktoré významne posunú kvalitu výučby. Prinesie inšpiratívnych lektorov a zmysluplné, praktické vzdelávanie, pravidelný kontakt s ďalšími aktívnymi školami a vzájomnú výmenu skúseností a sieťovanie, supervíziu zapojených učiteľov a ich metodickú podporu.

Harmonogram aktivít projektu – záväzky pre vybrané školy:

regionálne semináre pre Zelené školy – modul 1

(učitelia ako spolu
lektori)

september – október 2020

kurz "Ako narábať s mocou učiteľa"

lektorka Sylvia Ondrisová

27. – 29. október 2020

kurz "Ako učiť akčne a užitočne"

lektorky Zuzana Labašová a Zuzana Gallayová, CEEV Živica

7. – 9. december 2020

kurz "Ako a prečo byť angažovaným"

lektorka Eva Kováčechová, VIA IURIS

8. – 10. februára 2021

regionálne semináre pre Zelené školy – modul 2

(učitelia ako spolulektori)

február, marec 2021

kurz "Ako na klimatickú zmenu prakticky"

lektorka Jana Škvareninová, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

6. – 8. apríl 2021

kurz "Prírodný turizmus na vlastnej koži"

lektorka Zuzana Burdová, AEVIS:

jún 2021

dielne dobrej praxe v školách – centrách inšpirácie

apríl 2021 a november 2021

konferencia pre samosprávy – príklady dobrej praxe

(účasť učiteľov)

október 2021

Do projektu "Zelená škola - každý deň pre budúcnosť" sme vybrali týchto 10 škôl, ktoré sa stanú centrami inšpirácie:

MŠ Na Starej tehelni Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
ZŠ s MŠ Badín
ZŠ Pohraničná Komárno
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Súkromná ZŠ Nová Dubnica
Špeciálna základná škola Banská Štiavnica
Gymnázium Púchov
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu Svit

Aktivity projektu

regionálne semináre
pre Zelené školy

Na regionálnych seminároch učiteľky z centier inšpirácie zdieľali svoje skúsenosti s učiteľkami Zelených škôl

kurz
"Ako narábať s mocou učiteľa"

lektorka: Sylvia Ondrisová

Mocenské fauly, uplatňovanie moci v triedach či zborovni, typy rankov, efektívne nástroje moci, rozbory videoukážok, práca s osobnou mocou aj diskusie v skupinách.
Pretože Zelená škola stojí na učiteľoch motivovaných a využívajúcich voju moc empaticky a efektívne.

Kurz sme vzhľadom na nariadené opatrenia realizovali on-line.

„Naživo je naživo, ale…v rámci situácie bola táto forma jediná možná. Veľmi dobré bolo to, že sme aj v online priestore pracovali v menších skupinách.“

„Mala som obavy kvôli online, ale predčilo to moje očakávania.“

„Kurz mi ukázal iný pohľad na seba, deti aj kolegov, na možnosti riešenia rôznych situácií a aj na hľadanie ich príčin. Som veľmi “prudká” a potrebujem pomôcť s mojimi nafúknutými drakmi.“

 „Je dôležité sa poznať, pracovať na sebe. Vítam praktické úlohy, pomôže nám to riešiť náš každodenný život. Páčili sa mi presahy z pracovného do osobného… Výborné boli aj filmy, dobre dovysvetľovali teoretický základ. Obsah bol aj aktuálny – ako sa vedieť upokojiť v tejto neľahkej situácii, ako sa ukotviť.“ 

kurz "Ako učiť akčne a užitočne"

lektorky: Zuzana Labašová a Zuzana Gallayová,
CEEV Živica

Ako učiť užitočne?
Aké spôsoby výučby fungujú?
Ako spolupracovať s rodičmi?
Prečo a ako inšpirovať ostatných učiteľov, školy či samosprávy?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na kurze so Zelenými školami –  10 centrami inšpirácie.

Diskutovali sme, vymieňali skúsenosti, sieťovali sa. V on-line trošku výzva, ale vďaka skvelej lektorke Zuzke Labašovej (Komenského inštitút) sme objavili  rôzne nástroje pre zvýšenie interaktivity.
Pretože deti rastú a našou úlohou je nájsť cestu k ich vzdelávaniu a výchove aj v týchto podmienkach.

kurz
"Ako a prečo byť angažovaným"

lektorka: Eva Kováčechová, VIA IURIS

…lebo keď prídu buldozéry do nášho obľúbeného parku, už je neskoro.
Pre každého je užitočné poznať a rozumieť územnému plánu mesta či obce, v ktorej žije. Dajú sa v ňom nájsť informácie o plánovaných výstavbách a činnostiach, ktoré sa môžu týkať aj nás.

…lebo máme právo na zdravé životné prostredie, na informácie o ňom a máme možnosti a silu angažovať sa ako verejnosť do procesov, ktoré vplývajú na naše životné prostredie.
Učitelia zo zelenoškolských centier inšpirácie hľadali na kurze pod vedením Evy Kováčechovej z VIA IURIS elektronické úradné tabule vo svojich obciach, písali žiadosti v zmysle infozákona, hľadali zámery a diskutovali.

Hostkou kurzu bola Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktorá priblížila kroky k ochrane prírodnej lokality Lanice vo Zvolene z iniciatívy občanov. Na príklade vodného diela Slatinka sme si vysvetlili posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Spoznali sme príbeh angažovanosti Združenia Slatinka a význam zapájania verejnosti.

V programe Zelená škola robíme, čo učíme. Je dôležité preberať zodpovednosť za miesta, kde žijeme!
“Síce som vedela, že je nutné bojovať, ale veľakrát som nevedala ako…”, účastníčka kurzu.

regionálne semináre
pre Zelené školy

Na regionálnych seminároch učiteľky z centier inšpirácie zdieľali svoje skúsenosti s učiteľkami Zelených škôl

kurz
"Ako na klimatickú zmenu prakticky"

lektorka: Prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD. 

Ako sa prejavuje klimatická zmena?
Čím je spôsobená?
Aké má a bude mať dôsledky na úrodu poľnohospodárskych plodín?
Ktorých ochorení bude viac a s ťažším priebehom?
Ako sa zmenia lesy?
Ako sa využíva pozorovanie púčikov, kvetov, listov drevín vo výskume?

Prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene sa s učiteľmi podelila o výsledky svojho dlhoročného výskumu. Poskytla komplexný pohľad na tému, ale aj konkrétne informácie zo Slovenska.

Hostka – lektorka Ing. Jana Drápalová, starostka mestskej časti Nový Lískovec – Brno (Cena Jozefa Vavrouška v 2020) predstavila mitigačné a adaptačné opatrenia na zmenu klímy a občiansku participáciu, 20 ročné skúsenosti

„Nikto neveril, že sa dá ušetriť 60 – 70 % energie spotreby tepla. Teraz máme 20 ročné dáta, spotreba tepla je dlhodobo nízka, nemáme plesne, dusivý efekt.“

„Baviť sa s ľuďmi v kino sále nefunguje, plánovacie akcie sme začali robiť vonku, aby sa aktivizovali.

Priviedli sme ľudí, aby si naplánovali sídlisko sami.“

lektor: Peter Svitek, CEEV Živica 

predstavil príklady dobrej praxe zo Slovenska aj chyby a ukázal ako sa im vyhnúť. 

Lektor doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a europoslanec predstavil záväzky Slovenska k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality aj európsky kontext problému klimatickej zmeny.

„Veľmi sa mi páčilo aktívne zapájanie účastníkov, moderovanie pri vstupoch hostí, priame aktivity a linky ktoré som si poznačil a isto využijem … mapy so zdvihnutou hladinou, ortofoto, kalkulačky … všetko sú to veľmi nápomocné a využiteľné nástroje pri práci s našimi deťmi. Zvyšujú pravdepodobnosť pochopenia súvislostí a predstaviteľnosť tak abstraktnej a zložitej témy.“

kurz
"Prírodný turizmus na vlastnej koži"

lektorka Zuzana Burdová, Nadácia AEVIS

Odvahu a odhodlanie a tiež turistické topánky, zásoby vody, stravu na celý deň potrebovali učiteľky a učitelia zo Zelených škôl – centier inšpirácie. Od septembra absolvovali 4 on-line kurzy a konečne sa dalo naživo – a hneď do divočiny.
Cieľ: zažiť prírodný turizmus na vlastnej koži. V 2 turnusoch, lebo prírodný turizmus limituje veľkosť skupín.

„Spoznávali sme divokú prírodu Polonín všetkými zmyslami (oči, uši, čuch, hmat, chuť) aj rozumom, cez nové zaujímavosti z ríše rastlín, zvierat a neživej prírody, prostredníctvom jedinečného prístupu odborných lektorov Zuzky Burdovej a Slava Senka, ktorí nám ukázali aj všetko zaujímavé v okolí – Astronomické observatórium Kolonica, drevené chrámy, cintoríny z 1. svetovej vojny, ochutnali sme domáce tatarčene pirohy (z pohánkovej múky mletej aj so šupkami od domáceho pestovateľa pohánky…”

“Učenie vonku je veľmi aktuálne a toto bola ukážka, ako efektívne sa dá vonku učiť. Viem si to predstaviť nielen na biológiu, ale aj na iné predmety.”

“Kade chodím, tade rozprávam, kde som bola.”

“Pobyt v lese nemusí byť o tom, že prejdeme nejakú trasu, ale o pozorovaní, rozprávaní o tom mieste, počúvaní zvukov..”

“Tento kurz bol pre mňa prínosom nielen z pracovnej pozície (nabitý množstvom informácií), ale aj emocionálnej. Stretli sme sa ľudia, ktorí sú naladení na podobnú nôtu a navzájom sme si vymenili skúsenosti, nápady, strávili príjemné chvíle. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení. Bolo mi cťou zúčastniť sa teším sa na budúce stretnutia.”

Dielne dobrej praxe v školách - centrách inšpirácie

Vzhľadom na rozdiely v termínoch opätovného otvorenia škôl a rozdiely v opatreniach v rôznych regiónoch Slovenska realizovali školy akčné dni – dielne inšpirácie v rozmanitej podobe. Spojili v nich reštartovanie proenviroaktivít a envirovýučby naživo po dlhých mesiacoch on-line výučby a izolácie školských kolektívov (stredné školy boli 7 – 8 mesiacov zatvorené) s ľudskou radosťou zo spoločne prežitého dňa s inšpiráciu učiteľov navzájom, priniesli inšpirácie pre pozvané školy v danom meste alebo pripravili on-line výmeny skúseností medzi školami. Časť škôl plánuje dielne inšpirácií realizovať hneď v septembri s pozvaním učiteľov v regióne.

ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Akcia 1:

 • online konferencia pre 3 školy v susedných obciach, ktorú realizovali žiaci z Rakovca pre žiakov ZŠ Palín, ZŠ Budkovce, ZŠ Bracovce
 • cieľom bola prezentácia enviroaktivít a zmien na škole v Rakovci ako aj inšpirácie, aké zmeny a ako sa dajú robiť pre zníženie ekologickej stopy školy. Žiaci zo ZŠ Palín a ZŠ Bracovce pozdieľali tiež svoje skúsenosti a ZŠ Budkovce predstavila plány na budovanie klimatických prvkov, nakoľko škola získala nórsky grant
 • počet účastníkov: 50 (žiaci a učitelia)

Akcia 2:

 • on-line vysielanie ôsmakov zo ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pre žiakov ZŠ Bracovce 
 • žiaci z Rakovca prezentovali postupy sledovania počasia na ich meteorologickej stanici a zaujímavé výsledky za 10 rokov meraní (napr. kyslé dažde, mesiace, počas ktorých vôbec nepršalo). Na jeseň školy naplánovali osobné návštevy učiteľov a žiakov pre vzájomnú inšpiráciu v enviroopatreniach aj proenvironmentálnej výučbe. 
 • počet účastníkov: 120 (žiaci a učitelia)

MŠ Na Starej tehelni Banská Bystrica

 • akčný deň pre deti so zaučením nových kolegýň materskej školy (dochádza ku generačnej výmene, preto si MŠ dala za prioritu zaučiť nové kolegyne, aby si osvojili aktivity a spôsoby výchovno-vzdelávacích outdoorových aktivít)
 • počet účastníkov: 40 (deti a učiteľky)

ZŠ s MŠ Badín

Akcia 1:

 • žiaci a učitelia ZŠ predstavili budúcim prvákom a ich rodičom environmentálne aktivity školy, priniesli inšpirácie škôlkarom aj ich rodičom
 • počet účastníkov: 50

Akcia 2:

 • pre hodnotové zlaďovanie učiteľov a pre posilnenie zručností v environmentálnej a globálnej výchove pripravila účastníčka kurzov nášho projektu miesto klasického teambuildingu deň plný aktivít a diskusií na témy globalizácia vs. lokálnosť, fairtrade, dobrovoľná skromnosť
 • počet účastníkov: 22 (členovia učiteľského zboru)

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Akcia 1:

 • teambuilding pre učiteľov v školskej záhrade, inšpirovali sa, ako v záhrade učiť a prečo sa pro-envirovýchovne smerovať, vytvárali vyvýšené záhony, vysievali, vysádzali, mulčovali, kompostovali
 • počet účastníkov: 31 (30 učiteľov a 1 vrátnik)

Akcia 2:

 • aktivity pre 1. – 4. ročník (10 tried), pripravili žiaci 8. ročníka. Deti prešli cez 5 stanovíšť (separovanie odpadu, včelárstvo, pozorovanie a opis ovocných stromov v záhrade, liečivé rastliny, pátračka v záhrade)
 • počet účastníkov: 190 (180 detí a 10 pani učiteliek)

Škola sa dohodla s miestnou televíziou, že každý prvý týždeň v mesiaci urobia príspevok pre mestskú televíziu s eko-zameraním, v hlavnej úlohe budú deti

Súkromná ZŠ Nová Dubnica

 • akčný deň pre žiakov, učiteľov a rodičov
 • počet účastníkov: 80

 

Riaditeľka tejto školy, ktorá sa zúčastnila všetkých kurzov v rámci projektu Zelená škola – každý deň pre budúcnosť nahradila tradičnú záverečnú hodnotiacu poradu s pedagógmi turistikou učiteľov na Červený kameň a využila aktivity z kurzu s lektorkou Sylviou Ondrisovou o vyhorení.

Kliknite na obrázok a pozrite si video z tejto školy:

Špeciálna ZŠ Banská Štiavnica

 • akčný deň pri tajchu Klinger „Vodníkove výzvičky, pre šikovné hlavičky“ pre žiakov ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici (pôvodne mali prísť ešte žiaci zo ZŠ Horáka, ale zrušili svoju účasť týždeň pred akciou z preventívnych dôvodov – aby sa nemiešali žiaci rôznych škôl)
 • počet účastníkov: 29 (žiaci, učitelia)

 

Táto terénna hra s inšpiráciami na ochranu vôd bude školou ešte upravená a ponúknutá verejnosti cez Turistické informačné centrum mesta. 

Gymnázium Púchov

 • akčný deň pre miestnu základnú školu 
 • počet účastníkov:100 (žiaci a učitelia ZŠ)

 

Škola plánuje pokračovať vo výučbe aj aktivitách aj po skončení projektu – získala grant „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu.

SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit

 • akcia Deň životného prostredia – terénna hra a rovesnícke vzdelávanie zamerané na klimatické zmeny
 • počet účastníkov: 72 (65 žiakov, 7 učiteľov)

A ako sa študentom páčilo?
“Dobrá forma vzdelávania, človek nesedí, ale hýbe sa. Dobré je, že úlohy neboli len z jedného odvetvia, ale z viacerých.”
“Pozdávalo sa nám to, lebo to bolo iné ako štandardné vyučovanie v triede.”
“Naučili sme sa kopať diery do zeme, letokruhy, satelity a pozdávalo sa nám to.”
“Táto metóda by sa mohla používať častejšie ako forma výučby. My sme sa v skupine naučili veľa nového, keďže to bolo hravou formou.”


ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Kliknite na obrázok a pozrite si video z tejto školy:


ZŠ Pohraničná Komárno


Konferencia pre samosprávy - príklady dobrej praxe

Pozvánka na konferenciu:

Konferencia  pre samosprávy, odborníkov, študentov aj verejnosť sa uskutočnila online 30.09.2021.

” Veľmi zaujímavé všetky témy aj bloky. Niečo viac zaujalo z pohľadu učiteľa, niečo z pohľadu rodiča a niečo ako uvedomelého angažovaného občana.”

Záznamy jednotlivých prednášok si môžete pozrieť po kliknutí na príslušný obrázok nižšie:

Uhlíková neutralita – ako na ňu v mestách a obciach?

Michal Wiezik
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene, europoslanec

Uhlíková neutralita je výzva, ku ktorej sme sa zaviazali. Čo by mali robiť samosprávy, aby k nej prispeli? Aké systémové zmeny potrebujeme? Aké opatrenia majú význam  ktoré nie?

Uhlíková neutralita regiónov: realita alebo ilúzia?

Juraj Zamkovský
Priatelia Zeme-CEPA

Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality má Slovensko už iba necelých 30 rokov. Znížiť emisie o prvých niekoľko desiatok percent bolo jednoduché a stačil nám na to kolaps najznečisťujúcejšieho priemyslu v 90-tych rokoch a živelné dotácie. Tým sme ale ľahké a lacné riešenia vyčerpali. Ďalšia redukcia emisií už bude náročná a okrem peňazí si vyžiada kvalitné a stabilné lokálne kapacity.

Ako sa adaptovať? Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy

Andrej Steiner
Karpatský rozvojový inštitút

Mestá sú príčinou, ale aj obeťou zmeny klímy. Okrem znižovania ich príspevku ku zmene klímy je nevyhnutné hľadať cesty, ako sa na jej dopady adaptovať. Predstavíme niektoré nástroje na systémový prechod z tradičného spravovania na spravovanie klimatické a to v oblasti procesov, sektorov a územia.

Klimaticky odolné sídla – zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na lokálnej úrovni

Zuzana Hudeková
odborná garantka projektu DELIVER, oddelenie projektov MČ Bratislava Karlova Ves

Koľko prispieva naše mesto k emisiám skleníkových plynov? Ako je zraniteľné a teda aj ako je pripravené na negatívne dôsledky zmeny klímy? Predstavenie nástroja na hodnotenie klimatickej odolnosti sídiel, prípravy Klimatického akčného plánu vrátane hodnotenia zraniteľnosti, výber a realizácia mitigačných a adaptačných opatrení na konkrétnych projektoch.

Adaptácia na dopady zmeny klímy – príklady zapojenia verejnosti do plánovania opatrení

Martina Paulíková
expertka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Združenie Slatinka

Opatrenia na prispôsobenie urbanizovanej krajiny na negatívne dôsledky zmeny klímy začínajú pútať pozornosť obyvateľov miest a obcí. Prečo a ako sa rozprávať už pri príprave adaptačných opatrení s
verejnosťou?

Ako na klimatickú zmenu v malom meste?

Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

Zmeny klímy budú mať, a už dnes majú, výrazné dôsledky na kvalitu života obyvateľov miest, v ktorých už dnes žije väčšina obyvateľov Slovenska. Aj mestá však musia okrem projektov typu dažďových záhrad a výsadby zelene na sídliskách začať riešiť problémy
dopadov klimatickej zmeny systémovo a systematicky.

50 odtieňov zelenej a modrej – každodenná realita boja s klimakrízou v Trnave.

Ondrej Horváth
vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava

Od vízie k realite je vždy ďaleko a čas chýba. Nahliadnutie pod pokrievku hrnca, v ktorom sa varia adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti s každodennými činnosťami na mestskom úrade v Trnave. K zrealizovaniu vízie vedie zložitá cesta s množstvom čiastkových úkonov.

Robíme, čo učíme

Dagmar Balalová
učiteľka a školská koordinátorka programu Zelená škola

Gymnázium v Púchove patrí do celosvetovej siete Zelených škôl. O problémoch životného prostredia nielen učí, ale priamo v budove a areáli školy realizuje konkrétne opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy. Prečo a ako na to? Inšpirujte sa.

 

Partner projektu
„Zelená škola – každý deň pre budúcnosť“

Projekt „Zelená škola – každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou