Pravidlá programu Zelená škola - Zelená škola

Pravidlá programu Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy.

Ciele programu:

 •  robiť, čo učíme
 • učiť inak
 • zmeny vo fungovaní škôl robiť spoločne.


Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov/študentov.

Školy za svoje úsilie, splnenie cieľov vo vybranej téme a dosiahnuté zmeny vo fungovaní, inovácie vo výučbe a participáciu získavajú (zvyčajne po 2 rokoch) medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola. Škola sa do programu môže zapájať opakovane.

Zapojením školy do programu nevzniká nárok na pridelenie financií na jeho realizáciu na škole.

Koordinácia programu
Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education. Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. Na Slovensku tento program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných
organizácií ŠPIRÁLA.

Registrácia do programu Zelená škola

Do programu sa môže prihlásiť každá materská, základná, stredná a špeciálna škola na Slovensku. Komunikácia v programe prebieha v štátnom jazyku, v slovenčine. Škola vstupuje do programu dobrovoľne, na základe vlastného záujmu.

Registráciou a zaplatením registračného poplatku sa zaväzuje:

 • riadiť sa týmito pravidlami
 • pravidelne sledovať informácie a oznamy zaslané z kancelárie Zelenej školy e-mailom a zverejnené na www.zelenaskola.sk
 • zúčastňovať sa vzdelávania podľa harmonogramu.
 • postupovať podľa metodiky 7 krokov
 • vytvárať podmienky na participáciu.

Z programu môže kedykoľvek vystúpiť, čo je povinná bezodkladne písomne oznámiť na kancelaria@zelenaskola.sk. Vystúpením z programu nevzniká nárok na vrátenie registračného poplatku.

Postup registrácie

 1. Prihlasovanie do programu je 22. 4. – 30. 6. on-line cez www.zelenaskola.sk
 2. Pred odoslaním registrácie do programu vedenie školy prediskutuje vstup do programu s pedagogickým zborom a spoločne vyberú zodpovednú osobu za koordináciu programu na škole – školského koordinátora Zelenej školy (škola si môže zvoliť aj 2 koordinátorov, napr. osobitne pre 1. a 2. stupeň, pre MŠ a ZŠ ap.)
 3. Vedenie školy a koordinátor programu na škole sa oboznámia s nižšie uvedenými pravidlami a metodikou programu (nájdete ju v metodickej príručke a na www.zelenaskola.sk). O prihlásení sa do programu informujú všetkých zamestnancov školy, žiakov ako aj rodičov.
 4. Školský koordinátor vyplní registračný formulár najneskôr do 30. júna 2021. Po tomto dátume už registrácia na školský rok 2021/2022 nie je možná.
 5. Po vyplnení registračného formulára príde na emailovú adresu školského koordinátora automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Správa s potvrdením môže byť zaradená aj do priečinka SPAM, preto odporúčame skontrolovať aj tento priečinok.
 6. Do 7 dní bude na email školského koordinátora zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. V prípade, že faktúru treba zaslať na inú emailovú adresu (vedenie školy, ekonómka ai.), školský koordinátor túto skutočnosť oznámi v poznámke registračného formulára. Faktúru je potrebné uhradiť v dobe jej splatnosti. Faktúry v tlačenej podobe zasielame poštou len na vyžiadanie školy.
 7. Škola je považovaná za registrovanú v programe až po zaplatení registračného poplatku v dobe splatnosti faktúry vo výške:

  • 60 € + 0,1 € x počet žiakov školy v aktuálnom školskom roku pre školy zapojené do program aj v školskom roku 2020/2021
  • 80 € + 0,1 € x počet žiakov školy v aktuálnom školskom roku pre školy, ktoré v školskom roku 2020/2021 v programe nepracovali.
 8. Registrácia do programu platí 1 školský rok – registrované školy pracujú zväčša v dvojročnom certifikačnom období, avšak registráciu treba každoročne obnovovať. Školy tým vyjadrujú svoj záujem v programe pokračovať aj v ďalšom školskom roku.
 9. Tím programu Zelená škola má právo na výber škôl po ich registrácii, pokiaľ bude počet škôl prevyšovať organizačné kapacity. V prípade, že niektorá škola nebude do programu vybraná, bude o tejto skutočnosti upovedomená pred vystavením faktúry.

Prečo sa platí poplatok?
Program Zelená škola je súčasťou celosvetovej siete Eco-schools a nadácie FEE, ktorým sa z registračných poplatkov každoročne hradí členský poplatok.

Na fungovanie programu neprispieva štát, už 16 rokov funguje vďaka financovaniu nadáciami, súkromnými firmami a podpore z rôznych grantových projektov. Registračné poplatky od škôl prispievajú malou časťou tiež na fungovanie programu.

Tím Zelenej školy:

 • zabezpečuje 3 regionálne semináre na osvojenie si metodiky 7 krokov a získanie inšpirácií na prácu v jednotlivých témach (semináre sa zvyčajne konajú vo Zvolene, Bratislave, Žiline, Košiciach),
 • ponúka odborné kurzy a webináre so zameraním na aktuálne informácie z oblasti ochrany prírody a životného prostredia a na moderné vyučovacie metódy,
 • ponúka školám služby regionálnej koordinátorky, ktorá konzultuje a schvaľuje školám environmentálne akčné plány,
 • poskytuje konzultácie k priebehu programu a jeho realizácii na školách,
 • zabezpečuje hodnotenie škôl a udeľovanie certifikátov a vlajok atď.

Kto je regionálna koordinátorka?
Regionálna koordinátorka je pre školu sprievodkyňou na ceste k Zelenej škole. Rada individuálne poradí v otázkach metodiky či v témach Zelenej školy. Regionálna koordinátorka má na starosti školy v rámci svojho regiónu a s nimi podľa ich potrieb spolupracuje.

Metodické materiály
V registračnom poplatku pre školy, ktoré v školskom roku 2020/2021 v programe nepracovali, je zahrnuté aj zaslanie metodických materiálov. Na adresu školy budú odoslané do septembra 2021. Medzi tieto metodické materiály patrí metodická príručka, pracovné listy environmentálneho auditu a inšpiromat s aktivitami pre jednotlivé témy. Všetky tieto materiály sú dostupné aj v elektronickej forme na www.zelenaskola.sk .

Metodické materiály pre školy, ktoré pracovali v programe v školskom roku 2020/2021 zasielame podľa individuálnych potrieb, po konzultácii školy s regionálnou koordinátorkou.

Záväzky škôl v programe

A. Účasť na vzdelávaní

Dlhoročné skúsenosti v programe nám ukazujú, že predpokladom úspešného chodu programu na škole je jej účasť na ponúkaných vzdelávacích aktivitách. Vďaka tomu sa darí škole správne nastaviť program na svoje podmienky. Rôznorodá vzdelávacia ponuka zabezpečuje okrem metodicky zameraných seminárov aj semináre zamerané na environmentálne témy, na možnosti medializácie školy alebo na inovatívne formy výučby. Škola sa registráciou do programu zaväzuje zúčastňovať sa regionálnych seminárov podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke.

Všetky regionálne semináre sú bezplatné. Školy si hradia len cestovné náklady.

V prípade, že by epidemiologická situácia nedovoľovala uskutočniť regionálne semináre prezenčnou formou, prebehnú v tom istom termíne online.

V priebehu školského roka bude ponuka vzdelávania rozšírená aj o ďalšie kurzy, účasť na nich je pre školy dobrovoľná. O obsahu a termínoch týchto kurzov budú školy informované prostredníctvom emailov, ktoré zasielame koordinátorom programu počas školského roka.

Pozn.: Škola, ktorá bola zapojená do programu v roku 2019/2020 a mala schválený EAP, pričom v roku 2020/2021 v programe nepracovala, získa informácie o harmonograme regionálnych seminárov na emaile kancelaria@zelenaskola.sk alebo gallayova@zivica.sk

B. Uplatňovanie metodiky 7 krokov

Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity zvyčajne v rámci 2-ročného certifikačného obdobia (certifikačné obdobie je možné predĺžiť si aj na dlhšie obdobie, pričom škola postupuje podľa pokynov svojej regionálnej koordinátorky).

Počas certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme spomedzi siedmich tém programu (zeleň a ochrana prírody, odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, potraviny) a postupuje podľa metodiky 7 krokov, vďaka ktorej docieli na škole systémové zmeny:

 1. kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
 2. environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre výber prioritnej témy, stanovenie cieľa a následné systematické plánovanie;
 3. environmentálny akčný plán (EAP) – stanovené ciele a plán aktivít vedúcich k ich naplneniu (organizačno-technické, vzdelávacie, propagačné);
 4. monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia environmentálneho akčného plánu – priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
 5. proenvironmentálna výučba – zapracovanie vybranej témy do vyučovania;
 6. informovanie a spolupráca – presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
 7. ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a školy a jej environmentálne štandardy

Podrobnejšie informácie o jednotlivých krokoch metodiky sa nachádzajú v našich metodických materiáloch a budú obsahom regionálnych seminárov, kde koordinátorky zaškolíme.

Termíny viažuce sa na schvaľovanie a doschvaľovanie environmentálneho akčného plánu
Škola zašle prvú verziu environmentálneho akčného plánu na konzultáciu svojej regionálnej koordinátorke do 28. februára 2022. Environmentálny akčný plán je potrebné mať schválený do 30. apríla 2022.

Environmentálny akčný plán sa schvaľuje zväčša na dva roky. V prípade, že škola, ktorá má schválený environmentálny akčný plán na školské roky 2020/2021 – 2021/2022, potrebuje pracovať v programe aj 3. rok, schváli si aktivity na ďalší školský rok vo svojom environmentálnom akčnom pláne do 15. júna 2022.

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia.

C. Participácia

Jadrom programu Zelená škola je participácia, ktorá sa realizuje v rámci environmentálnej výchovy. Pod participáciou sa myslí rovnocenné zapojenie všetkých dotknutých strán, najmä však žiakov a študentov (v prípade materských, špeciálnych škôl a 1. stupňa ZŠ ide najmä o participáciu rodičov, prípadne starých rodičov). Každý zo 7 krokov metodiky je potrebné realizovať participatívnym spôsobom v čo najväčšej miere.

Súčasťou procesu participácie je aj:

 • zisťovanie názorov členov školskej komunity a ich zapracovanie do aktivít;
 • vytváranie možností pre žiakov a ostatných členov školskej komunity na
  zapájanie sa do plánovania aktivít;
 • zapojenie žiakov do rozhodovania a spoluzodpovednosti za realizáciu aktivít;
 • informovanie členov školy o činnosti, rozhodnutiach a plánoch školy.


Miera participácie je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa na škole sleduje aj počas záverečného hodnotenia.

Získanie certifikátu Zelená škola

Program Zelená škola je certifikačný a zapojené školy môžu získať 2 druhy ocenenia:
 1. Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola – môže získať škola za zvýšenie miery zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít v súlade s akčným plánom a úspešnosť realizácie 7 krokov. Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.
 2. Diplom Na ceste k Zelenej škole – môže získať škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Diplom Na ceste k Zelenej škole sa udeľuje tej škole, ktorá z objektívnych dôvodov nenaplnila všetky kritériá na získanie medzinárodného ocenenia a má potenciál zapracovať pripomienky v ďalšom školskom roku.
Priebeh a podmienky záverečného hodnotenia:

 • Záverečného hodnotenia sa môžu zúčastniť len školy, ktoré majú na dané certifikačné obdobie schválený environmentálny akčný plán (EAP). Podrobnosti schvaľovania EAP nájdete na www.zelenaskola.sk .
 • Škola, ktorá sa chce v danom školskom roku uchádzať o ocenenie, vyplní do 31. marca elektronickú žiadosť o záverečné hodnotenie. Následne jej budú zaslané ďalšie potrebné informácie.
 • Hodnotenia prebiehajú zväčša v máji a v júni. Ku dňu hodnotiacej návštevy musí mať kolégium Zelenej školy pripravené všetky povinné podklady, ktoré sú uvedené v kontrolnom zozname pre hodnotiacu návštevu (Kontrolný zoznam zasielame e-mailom pred hodnotiacou návštevou).
 • Hodnotitelia majú mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môžu požiadať o doplňujúce dokumenty a klásť zamestnancom školy, rodičom i žiakom relevantné otázky.
 • Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy rozhodne Rada Zelenej školy o udelení, resp. neudelení ocenenia.
 • Ocenenie Zelená škola bude škole odovzdané počas slávnostnej certifikácie, ktorá sa uskutočňuje v ďalšom školskom roku, zväčša v októbri. V prípade, že sa z objektívnych príčin slávnostná certifikácia neuskutoční alebo ak sa škola slávnostnej certifikácie nezúčastní, ocenenie jej bude zaslané poštou.
 • Hodnotenie nie je pre školy povinné. Škola žiada o hodnotenie v tom roku, v ktorom to sama uzná za vhodné.
 • Škola, ktorá v aktuálnom školskom roku nepožiada o hodnotenie, kontaktuje svoju regionálnu koordinátorku, aby si s ňou dohodla ďalší postup. Škola naďalej realizuje aktivity zo schváleného environmentálneho akčného plánu, pričom ten je kolégiom doplnený o aktivity na ďalší školský rok. Schvaľovanie doplneného environmentálneho akčného plánu prebieha do 15. júna aktuálneho  školského roku.
 • V prípade straty alebo poškodenia medzinárodnej vlajky si môže škola objednať novú vlajku, ktorá jej bude zaslaná na dobierku v sume nákupnej ceny a dobierkovej služby.
Predĺženie, ukončenie alebo zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia:
 • Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov. Podmienkou predĺženia platnosti medzinárodného ocenenia školy je pokračovanie v programe, pričom si škola vyberá novú prioritnú tému. Medzi zopakovaním prioritnej témy musí byť odstup minimálne jedno certifikačné obdobie.
 • Po opätovnom úspešnom ukončení certifikačného obdobia škola môže znovu získať certifikát a vlajku programu Zelená škola.
 • Platnosť medzinárodného ocenenia sa končí 24 mesiacov po rozhodnutí Rady Zelenej školy o jeho udelení, ak:
  • držiteľ nepožiada o záverečné hodnotenie v nasledujúcom certifikačnom období,
  • držiteľ nesplní požadované kritéria pre udelenie medzinárodného ocenenia v nasledujúcom certifikačnom období.
 • Škola dostane písomné oznámenie o ukončení platnosti ocenenia a je povinná vrátiť medzinárodnú vlajku kancelárii programu. Škola zároveň stráca právo používať logo programu. V prípade, že škola vlajku Eco-Schools nevráti v lehote do 2 týždňov po doručení písomného oznámenia o ukončení platnosti ocenenia, bude jej fakturovaná pokuta vo výške 100 eur.
 • Akýkoľvek pokus o podvod pri obhajovaní certifikátu je v rozpore s misiou Zelenej školy a znamená zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia – škola o tom dostane písomné oznámenie. Ustanovenia o vrátení medzinárodnej vlajky a strate práva používať logo programu platia ako pri ukončení platnosti medzinárodného ocenenia.
Informácie pre zlúčené, združené a spojené školy v programe

V prípade, že do programu vstupujú viaceré organizačné zložky školy (napr. základná škola s materskou školou, spojená škola, v rámci ktorej bude v programe pracovať odborné učilište internátne i praktická škola ap.), registruje sa do programu každá zložka samostatne. Výška registračného poplatku sa bude odvíjať od toho, či chcú v programe pracovať spoločne alebo každá zložka samostatne. Rovnako sa od toho odvíja aj spôsob práce v programe. V praxi to znamená, že ak chce napr. základná škola s materskou školou pracovať v programe spoločne, tak si pripravia spoločný environmentálny akčný plán, podľa ktorého počas certifikačného obdobia pracujú, a v jeho závere sa môžu uchádzať o spoločné ocenenie. Možno ale nastanú situácie, kde je spoločná práca komplikovanejšia (rôzne sídla prevádzok ap.) a zložky školy sa rozhodnúť pracovať v programe samostatne. Vtedy vstupujú do programu osobitne a v závere certifikačného obdobia sa uchádzajú o ocenenie každá zvlášť.

Nakoľko si uvedomujeme, že predchádzajúci odsek nemusí plne popisovať rôzne situácie, ktoré v prípade takýchto škôl nastávajú, prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali K. Rábelyovú na tel. čísle 0948 260 527 alebo na emaile rabelyova@zivica.sk.