Pravidlá programu Zelená škola - Zelená škola

Pravidlá programu Zelená škola

Predstavenie programu Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy.

Ciele programu:

 • robiť, čo učíme
 • učiť inak
 • zmeny vo fungovaní škôl robiť spoločne.

Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov/študentov.

Školy za svoje úsilie, splnenie cieľov vo vybranej téme a dosiahnuté zmeny vo fungovaní, inovácie vo výučbe a participáciu získavajú (zvyčajne po 2 rokoch) medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola. Škola sa do programu môže zapájať opakovane.

Zapojením školy do programu nevzniká nárok na pridelenie financií na jeho realizáciu na škole.

Koordinácia programu
Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education. Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. Na Slovensku tento program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných
organizácií ŠPIRÁLA.

Budeme dobrou Zelenou školou?

Ak chcete zistiť, či je program vhodný pre vašu školu, zodpovedzte si na nasledujúce otázky.

Má na našej škole environmentálna výchova dôležité miesto?
Vytvoríme priestor pre program Zelená škola vo výučbe i v bežnom chode našej školy?
Budeme sa môcť zúčastňovať seminárov poskytovaných tímom Zelenej školy?
Máme chuť hľadať spôsoby, ako robiť zmysluplné zmeny v prevádzke školy i vo výučbe?
Sme pripravení na beh na dlhšiu trať?
Sme ochotní spoločne meniť fungovanie v triedach, v zborovni i v školskej jedálni?
Zapojíme do zmien na našej škole aj žiakov, ostatných zamestnancov školy, rodičov?
Považujeme za dôležité meniť spôsob výučby všetkých predmetov: učiť prakticky, vonku, na príkladoch z bežného života?
Budeme informovať o tom, čo sa deje v programe, všetkých na škole (i mimo nej) rôznymi cestami?
Sme otvorení žiackym návrhom, vieme im poskytnúť priestor?

Odpovedali ste si odpovedali ÁNO na všetkých 10 otázok?

Tešíme sa na spoluprácu.

Pravidlá programu Zelená škola 2023/2024

Komunikácia v programe prebieha v štátnom jazyku, v slovenčine.

1 Vstup školy do programu Zelená škola

1.1 Registrácia

Do programu sa môže prihlásiť každá materská, základná, stredná a špeciálna škola na Slovensku v termíne 22. 4. – 30. 6. 2023. Registrácia je platná 1 školský rok.       

Škola vstupuje do programu dobrovoľne, na základe vlastného záujmu. Registráciou a zaplatením registračného poplatku sa zaväzuje riadiť pravidlami, postupovať podľa metodiky 7 krokov, vytvárať podmienky na participáciu a pravidelne sledovať informácie zaslané z kancelárie Zelenej školy na e-mailovú adresu školského koordinátora Zelenej školy a zverejnené na www.zelenaskola.sk.

1.2 Postup registrácie

Oboznámenie sa s programom pred registráciou

Pred odoslaním registrácie do programu Zelená škola vedenie školy prediskutuje vstup do programu s pedagogickým zborom, nepedagogickými zamestnancami (školník, vedúca ŠJ ap.) a spoločne vyberú zodpovednú osobu za koordináciu programu na škole – školského koordinátora Zelenej školy (škola si môže zvoliť aj 2 koordinátorov, napr. osobitne pre 1. a 2. stupeň, pre MŠ a ZŠ ap.).

Vedenie školy a koordinátor programu na škole sa oboznámia s týmito pravidlami a metodikou programu (nájdete ju na www.zelenaskola.sk). O prihlásení sa do programu informujú všetkých zamestnancov školy, ako aj rodičov. Pri prihlasovaní škola nespracúva žiaden projekt, nevyberá tému certifikačného obdobia ani nespracúva akčný plán. Všetky kroky metodiky sa realizujú až od septembra 2023 po úvodnom zaškolení koordinátoriek.

Registrácia

Školský koordinátor vyplní registračný formulár najneskôr do 30. júna 2023. Po tomto dátume už registrácia nie je možná.

Po vyplnení registračného formulára príde na e-mailovú adresu školského koordinátora automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Správa s potvrdením môže byť zaradená aj do priečinka SPAM, preto odporúčame skontrolovať aj tento priečinok.

Do 7 dní bude na e-mail školského koordinátora zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. V prípade, že faktúru treba zaslať na inú e-mailovú adresu (vedenie školy, ekonómka ai.), školský koordinátor túto skutočnosť uvedie v poznámke registračného formulára. Faktúru je potrebné uhradiť v dobe jej splatnosti (do 14 dní od vystavenia faktúry). Faktúry v tlačenej podobe zasielame poštou len na vyžiadanie školy.

Registračné poplatky

Škola je považovaná za registrovanú v programe až po zaplatení registračného poplatku v dobe splatnosti faktúry vo výške:

A SKUPINA
90 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre školy zapojené do programu aj v školskom roku 2022/2023  

B SKUPINA
190 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre školy zapojené do programu v školskom roku 2021/2022, ktoré však neboli zapojené do programu v školskom roku 2022/2023 (t. j. školy, kt. mali rok „pauzu“)

C SKUPINA
490 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2022/2023

pre nové školy (nikdy v programe nepracovali) a pre školy, ktoré v školskom roku 2021/2022 ani 2022/2023 v programe nepracovali (t. j. školy, ktoré sa zapájajú do programu po viac ako ročnom prerušení práce v programe).

Registrácia do programu platí 1 školský rok – registrované školy pracujú zväčša v dvojročnom certifikačnom období, avšak registráciu treba každoročne obnovovať. Školy tým vyjadrujú svoj záujem v programe pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Z organizačných dôvodov môže byť do programu pre školský rok 2023/2024 registrovaných maximálne 15 škôl C skupiny. V prípade, že niektorá škola nebude do programu prijatá, bude o tejto skutočnosti upovedomená pred vystavením faktúry.

Informácie pre zlúčené, združené a spojené školy v programe

V prípade, že do programu vstupujú viaceré organizačné zložky školy (napr. základná škola s materskou školou, spojená škola, v rámci ktorej bude v programe pracovať odborné učilište internátne i praktická škola ap.), registruje sa do programu ako jeden subjekt, pričom v poznámke uvedie, ktoré zložky školy sú v programe zapojené. Výška registračného poplatku sa bude odvíjať od toho, či chcú v programe pracovať spoločne alebo každá zložka samostatne. Rovnako sa od toho odvíja aj spôsob práce v programe. V praxi to znamená, že ak chce napr. základná škola s materskou školou pracovať v programe spoločne, tak si pripravia spoločný environmentálny akčný plán, podľa ktorého počas certifikačného obdobia pracujú, a v jeho závere sa môžu uchádzať o spoločné ocenenie. Možno ale nastanú situácie, kde je spoločná práca komplikovanejšia (rôzne sídla prevádzok ap.) a zložky školy sa rozhodnúť pracovať v programe samostatne. Vtedy vstupujú do programu osobitne, tvoria si vlastné kolégium, volia vlastnú tému, environmentálny akčný plán a v závere certifikačného obdobia sa každá zvlášť uchádza o ocenenie.

Nakoľko si uvedomujeme, že predchádzajúci odsek nemusí plne popisovať rôzne situácie, ktoré v prípade takýchto škôl nastávajú, prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali Z. Gallayovú na tel. čísle 0918 925 216 alebo na emaile gallayova@zivica.sk.

Program Zelená škola je súčasťou celosvetovej siete Eco-schools a nadácie FEE, ktorým sa z registračných poplatkov každoročne hradí členský poplatok.

Na fungovanie programu neprispieva štát. Od roku 2004 funguje program Zelená škola vďaka financovaniu nadáciami, súkromnými firmami a podpore z rôznych grantových projektov. Registračné poplatky od škôl prispievajú malou časťou tiež na fungovanie programu.

2 Fungovanie v programe Zelená škola

2.1 Záväzky

Záväzky tímu Zelenej školy

 • zabezpečuje vzdelávanie v metodike a témach Zelenej školy podľa harmonogramu
 • ponúka odborné kurzy a webináre so zameraním na aktuálne informácie o témach Zelenej školy a na podporu participácie,
 • poskytuje odborné konzultácie a schvaľuje školám environmentálne akčné plány,
 • poskytuje konzultácie k priebehu programu a jeho realizácii na školách,
 • zabezpečuje hodnotenie škôl a udeľovanie certifikátov a vlajok atď.
 • poskytuje metodické materiály*

*V registračnom poplatku pre školy skupiny C je zahrnuté aj zaslanie metodických materiálov. Na adresu školy budú odoslané do 30. 9. 2023. Medzi tieto metodické materiály patrí metodická príručka, pracovné listy environmentálneho auditu a inšpiromat s aktivitami pre jednotlivé témy. Všetky tieto materiály sú dostupné aj v elektronickej forme na www.zelenaskola.sk.    

Metodické materiály pre školy skupiny A a B zasielame podľa individuálnych potrieb, po konzultácii školy s koordinátorkou.

Regionálna koordinátorka je pre školu sprievodkyňou na ceste k Zelenej škole. Rada individuálne poradí v otázkach metodiky či v témach Zelenej školy. Regionálna koordinátorka má na starosti školy v rámci svojho regiónu a s nimi podľa ich potrieb spolupracuje.

Záväzky škôl zapojených v programe

Účasť na vzdelávaní

Dlhoročné skúsenosti v programe ukazujú, že predpokladom úspešného chodu programu na škole je účasť školského koordinátora na ponúkaných vzdelávacích aktivitách. Vďaka tomu sa darí škole správne nastaviť program na svoje podmienky.

Škola sa registráciou do programu zaväzuje uvoľniť školského koordinátora (prípadne jeho náhradníka) na vzdelávacie aktivity programu podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke.

Termíny seminárov sa môžu vzhľadom na počet prihlásených škôl do programu zmeniť. Vzdelávanie na seminároch je zahrnuté v cene registračného poplatku. Školy si hradia len cestovné náklady. V prípade, že by epidemiologická situácia nedovoľovala uskutočniť semináre prezenčnou formou, prebehnú v tom istom termíne online. O prípadných zmenách budeme registrované školy včas informovať. Účasť školských koordinátorov na seminároch a vzdelávacích aktivitách je povinná, ak to nie je v harmonograme uvedené inak.

V priebehu školského roka bude ponuka vzdelávania rozšírená aj o ďalšie kurzy, účasť na nich je pre školy dobrovoľná. O obsahu a termínoch týchto kurzov budú školy informované prostredníctvom emailov, ktoré zasielame koordinátorom programu počas školského roka.

2.2 Priebeh programu na škole

Uplatňovanie metodiky 7 krokov

Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity zvyčajne v rámci 2-ročného certifikačného obdobia. Certifikačné obdobie je možné predĺžiť si aj na 3 roky, pričom škola postupuje podľa pokynov svojej koordinátorky. Ak škola potrebuje certifikačné obdobie dlhšie ako 3 roky, je povinná požiadať o výnimku manažérku programu do 31. 3. 2024.

Počas certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme spomedzi 7 tém programu (zeleň a ochrana prírody, odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, potraviny) a postupuje podľa metodiky 7 krokov, vďaka ktorej docieli na škole systémové zmeny.

 1. kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
 2. environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre výber prioritnej témy, stanovenie cieľa a následné systematické plánovanie;
 3. environmentálny akčný plán (EAP) – stanovené ciele a plán aktivít vedúcich k ich naplneniu (organizačno-technické, vzdelávacie, propagačné);
 4. monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia environmentálneho akčného plánu – priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
 5. proenvironmentálna výučba – zapracovanie vybranej témy do vyučovania;
 6. informovanie a spolupráca – presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
 7. ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a školy a jej environmentálne štandardy.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých krokoch metodiky sa nachádzajú v našich metodických materiáloch a budú obsahom regionálnych seminárov, kde koordinátorky zaškolíme.

Škola po vykonaní auditu vo vybranej prioritnej téme zašle prvú verziu participatívne navrhnutého environmentálneho akčného plánu (EAP) na konzultáciu svojej koordinátorke do 28. februára 2024. Environmentálny akčný plán je potrebné mať schválený koordinátorkou do 30. apríla 2024. Materské školy zasielajú EAP do 31. januára 2024. Environmentálny akčný plán sa schvaľuje zväčša na dva roky. 

Predĺženie práce v téme

V prípade, že škola, ktorá má schválený environmentálny akčný plán do školského roka 2023/2024  a nejde do záverečného hodnotenia 2024, je povinná si dať doschváliť akčný plán na školský rok 2024/2025. Do 15. mája 2024 zašle prvú verziu doplneného environmentálneho akčného plánu na konzultáciu svojej koordinátorke. Environmentálny akčný plán je potrebné mať doschválený koordinátorkou do 15. júna 2024. V septembri 2024 je povinná si zopakovať environmentálny audit.

Participácia

Jadrom programu Zelená škola je participácia, ktorá sa realizuje v rámci environmentálnej výchovy. Pod participáciou sa myslí rovnocenné zapojenie všetkých dotknutých strán, najmä však žiakov a študentov (v prípade materských, špeciálnych škôl a 1. stupňa ZŠ ide najmä o participáciu rodičov, prípadne starých rodičov). Každý zo 7 krokov metodiky je potrebné realizovať participatívnym spôsobom v čo najväčšej miere.

Súčasťou procesu participácie je aj:

 • zisťovanie názorov členov školskej komunity a ich zapracovanie do aktivít;
 • vytváranie možností pre žiakov a ostatných členov školskej komunity na
  zapájanie sa do plánovania aktivít;
 • zapojenie žiakov do rozhodovania a spoluzodpovednosti za realizáciu aktivít;
 • informovanie členov školy o činnosti, rozhodnutiach a plánoch školy.

Miera participácie je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa na škole sleduje aj počas záverečného hodnotenia.

3 Uzavretie práce v téme, ukončenie práce v programe

Získanie certifikátu Zelená škola

3.1 Získanie certifikátu Zelená škola, záverečné hodnotenie

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky participatívnym spôsobom môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia.

 

POZOR! Miera participácie je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa na škole sleduje aj počas záverečného hodnotenia.

Priebeh a podmienky záverečného hodnotenia:
 • Záverečného hodnotenia sa môžu zúčastniť len školy, ktoré majú na dané certifikačné obdobie schválený environmentálny akčný plán (EAP). Podrobnosti schvaľovania EAP nájdete na www.zelenaskola.sk.
 • Hodnotenie nie je pre školy povinné. Škola môže ukončiť prácu v téme aj bez požiadania o udelenie certifikátu.
 • Škola, ktorá sa chce v školskom roku 2023/2024 uchádzať o ocenenie, vyplní na www.zelenaskola.sk od 1. do 31. marca 2024 elektronickú žiadosť o záverečné hodnotenie. Následne jej budú zaslané ďalšie potrebné informácie.
 • Hodnotenia prebiehajú zväčša v máji a v júni. Ku dňu hodnotiacej návštevy musí mať kolégium Zelenej školy pripravené všetky povinné podklady, ktoré sú uvedené v kontrolnom zozname pre hodnotiacu návštevu.
 • Hodnotitelia majú mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môžu požiadať o doplňujúce dokumenty a klásť zamestnancom školy, rodičom i žiakom relevantné otázky.
 • Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy rozhodne Rada Zelenej školy o udelení, resp. neudelení ocenenia.
 • Ocenenie Zelená škola bude škole odovzdané počas slávnostnej certifikácie, ktorá sa uskutočňuje v ďalšom školskom roku, zväčša v októbri. V prípade, že sa z objektívnych príčin slávnostná certifikácia neuskutoční alebo ak sa škola slávnostnej certifikácie nezúčastní, ocenenie jej bude zaslané poštou.

3.2 Ocenenia programu Zelená škola

Program Zelená škola je certifikačný a zapojené školy môžu získať 2 druhy ocenenia:
 • Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola – môže získať škola za zvýšenie miery zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít podľa akčného plánu školy a úspešnosť realizácie 7 krokov. Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

 

 • Diplom Na ceste k Zelenej škole – môže získať škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Diplom Na ceste k Zelenej škole sa udeľuje tej škole, ktorá z objektívnych dôvodov nenaplnila všetky kritériá na získanie medzinárodného ocenenia a má potenciál zapracovať pripomienky v ďalšom školskom roku.

3.3 Opakované získanie medzinárodného ocenenia

 • Platnosť medzinárodného certifikátu v 1 téme je 24 mesiacov. Podmienkou opätovného získania medzinárodného ocenenia na ďalšie obdobie je pokračovanie v programe, pričom si škola vyberá novú prioritnú tému. Medzi zopakovaním prioritnej témy musí byť odstup minimálne jedno certifikačné obdobie.
 • Po opätovnom úspešnom ukončení certifikačného obdobia škola môže znovu získať certifikát a vlajku programu Zelená škola.

3.4 Ukončenie alebo zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia

 • Platnosť medzinárodného ocenenia sa končí 24 mesiacov po rozhodnutí Rady Zelenej školy o jeho udelení, ak:
  • držiteľ nepožiada o záverečné hodnotenie v nasledujúcom certifikačnom období,
  • držiteľ nesplní požadované kritéria pre udelenie medzinárodného ocenenia v nasledujúcom certifikačnom období.
 • Ak po ukončení platnosti certifikátu škola nepokračuje ďalej v programe Zelená škola, je škola povinná vrátiť medzinárodnú vlajku kancelárii programu do 30. 9. 2024. Škola zároveň stráca právo používať logo programu. V prípade, že škola vlajku Eco-Schools nevráti v stanovenej lehote, bude jej fakturovaná pokuta vo výške 100 eur.
 • Akýkoľvek pokus o podvod pri získaní resp. obhajovaní certifikátu je v rozpore s misiou Zelenej školy a znamená zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia – škola o tom dostane písomné oznámenie. Ustanovenia o vrátení medzinárodnej vlajky a strate práva používať logo programu platia ako pri ukončení platnosti medzinárodného ocenenia.
 • V prípade straty alebo poškodenia medzinárodnej vlajky si môže škola objednať novú vlajku, ktorá jej bude zaslaná na dobierku v sume nákupnej ceny a dobierkovej služby.

3.5 Ukončenie práce v programe

 • Z programu môže škola kedykoľvek vystúpiť, čo je povinná bezodkladne písomne oznámiť na kancelaria@zelenaskola.sk. Vystúpením z programu nevzniká nárok na vrátenie registračného poplatku.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Otázky k registrácii a fakturácii:
harhovsky@zivica.sk

Otázky k fungovaniu programu a pravidlám:
gallayova@zivica.sk