Metodika 7 krokov - Zelená škola

Metodika 7 krokov

Metodika 7 krokov je jednoduchým, no účinným nástrojom k tomu, aby ste pracovali systematicky, aby ste prešli od jednorazových akcií k reálnym zmenám a novému fungovaniu, aby sa aj na vašej škole udiali zmeny – nielen v oblasti životného prostredia a spôsoboch výučby, ale aj v oblasti vzájomných vzťahov, spolupráce a v celkovej atmosfére na škole. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia.

Kolégium

Získajte priateľov

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť iniciovať zmeny na škole a koordinovať ich, zažívať nové veci a získavať cenné zručnosti a skúsenosti s prácou v tíme. Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, ale Zelená škola nie je len o práci kolégia – potrebná je aj spolupráca s ostatnými učiteľmi, nepedagogickým personálom, rodičmi, zástupcami obce či miestnych organizácií.

Evironmentálny audit

Zistite, ako je na tom vaša škola

Ak chceme prispieť k zmenám fungovania na škole, je nutné poznať východiskový stav. Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Viete, koľko na škole miniete vody alebo vyprodukujete odpadu? Pomocou environmentálneho auditu budete vedieť, ako je na tom škola vo vybranej téme a získate cenné poznatky, ktoré využijete nielen na vyučovaní, ale aj pri plánovaní zmeny súčasného stavu. Pracovné listy environmentálneho auditu sú dostupné v časti “Materiály pre výučbu a realizáciu aktivít”.

Environmentálny akčný plán (EAP)

Zoraďte si vaše nápady

Máte aj vďaka environmentálnemu auditu nápady, ako by mohla vyzerať vaša škola? Spíšte si ich a rozhodnite sa, ktoré z nich viete premeniť na skutočnosť. Enviromentálny akčný plán je kompas, ktorý vám pomôže ísť za vašimi cieľmi a ostať na vami vytýčenej ceste. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo siedmich tém programu.

Monitoring a hodnotenie

Zhodnoďte, ako vám to na škole ide

Hodnotenie a monitoring je priebežné sledovanie toho, ako vám na škole ide plnenie aktivít z environmentálneho akčného plánu. Budete sa tešiť, keď vďaka monitoringu zistíte, že vám všetko
vychádza tak, ako ste plánovali. Prínosné ale bude aj to, keď zistíte, že sa vám niečo nedarí – vďaka pravidelnému vyhodnocovaniu aktivít nájdete chybu včas a budete ju môcť upraviť, aby všetko klapalo ako hodinky. Tento proces je cenný pre prípravu žiakov na reálny život.

Proenvironmentálna výučba

Zaujmite ostatných

O životnom prostredí sa na školách učí v rámci rôznych predmetov. Naším cieľom je teoretické informácie z učebníc preniesť do praxe. Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi, a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života. Ak chcete do vyučovania vniesť nové nápady, nechajte žiakov učiť sa navzájom (rovesnícke vzdelávanie). Environmentálne smerovanie školy je vhodné zakomponovať aj do školského vzdelávacieho programu.

Informovanie a zapojenie komunity

Zaktivizujte okolie

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujete nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. Tomuto účelu poslúžia nástenky, školský časopis, internetová stránka školy či profily školy na sociálnych sieťach. Najlepšie sa zviditeľníte, ak zorganizujete výstavu, deň otvorených dverí alebo napíšete do miestneho či regionálneho média. Ak nechcete byť na svojej ceste sami, zavolajte si na pomoc ďalších – informovanie môže škole pomôcť pri nadväzovaní spolupráce s rodičmi či možnými podporovateľmi.

Ekokódex

Zakreslite vaše hodnoty

Ekokódex je spoločné umelecké znázornenie hodnôt vašej školy a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.