Voda pre našu budúcnosť - ročník 2022 - Zelená škola

Voda pre našu budúcnosť – ročník 2022

Projekt Voda pre našu budúcnosť prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade – vybudovanie 3 prvkov súvisiacich so zadržiavaním vody na školskom pozemku.

Kliknite na obrázok a pozrite si záznam tlačovej konferencie predstavujúcej projekt Voda pre našu budúcnosť.

Ciele projektu

Cieľom projektu Voda pre našu budúcnosť je na pilotných 8 Zelených školách:
 • zaškoliť školské tímy v téme Voda, sucho, klimatická zmena
 • participatívne naplánovať vodné prvky do školských záhrad
 • odučiť na rôznych predmetoch tému voda, sucho, klimatická zmena  – min. 5 hodín  v min. 80 % tried
 • znížiť spotrebu vody na školách
 • kurz vo VZC Zaježová s exkurziou
 • osobná návšteva školy s individuálnymi konzultáciami k vodným prvkom a výučbe vonku
 • termosnímkovanie povrchov školskej záhrady
 • financie na 2 vodné prvky v školskej záhrade (napr. mokraď, mini jazierko, dažďová záhrada, meteostanica na meranie vlhkosti a množstva zrážok, vsakovací záhon, divoký kút atď.) vo výške 500 eur/škola
 • metodická podpora počas celého trvania projektu
 • vytvorenie akčného tímu na škole (2 študenti + 1 koordinátor)
 • spolupráca počas celého trvania projektu
 • aktívna účasť akčného tímu na projekte (bádateľské vzdelávanie, vodný audit školy, spolupráca pri realizácii termosnímky)
 • účasť na kurze
 • zníženie spotreby vody
 • vybudovanie vodných prvkov na školských záhradách
 • praktická výučba o vode, suchu a klimatickej zmene na rôznych predmetoch a najmä vonku
 • rovesnícke vzdelávanie

Harmonogram:*

kurz vo VZC Zaježová

vzdelávanie v téme voda, sucho a klimatické zmeny, praktické prvky v školských záhradách, exkurzia k rieke Slatina

marec

návštevy na školách

individuálne konzultácie k vodným prvkom a výučbe vonku

apríl - máj

termosnímkovanie

termosnímkovanie povrchov školskej záhrady, využitie vo výučbe

máj - jún

vodné prvky v školskej záhrade

realizácia opatrení

máj - september

* Priebeh celého projektu bude prispôsobený aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVID-19.

Pre koho je projekt určený?

základné a stredné školy (žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl, učitelia, nepedagogickí pracovníci)

Trvanie projektu

15. február 2022 – 1. december 2022

Zapojené školy

Pilotný ročník:

 • Spojená škola Pankúchova Bratislava
 • ZŠ s MŠ Smolenice
 • SZŠ Nová Dubnica
 • ZŠ Pohraničná Komárno
 • ZŠ Badín
 • ZŠ Oravská Jasenica
 • ZŠ Rakovec nad Ondavou
 • ZŠ Hanušovce nad Topľou

Aktivity projektu

kurz vo VZC Zaježová

Vzdelávanie o vode, suchu a klimatickej zmene.
Praktické ukážky vodného auditu, vodné prvky v školskej záhrade, exkurzia k rieke Slatina. 

„Veľké Ďakujem za množstvo podnetných informácii, bolo to krásne pripravené (fotky a snímky z minulosti našich konkrétnych obcí a miest a prepojené so súčasnosťou – termosnímky.“
Anna Melišíková, Oravská Jasenica

návštevy na školách

ZŠ Pohraničná Komárno,
obhliadka školského dvora, hľadanie vody na pozemku

Spojená škola Pankúchova Bratislava, plánovanie vodných prvkov na pozemku školy

návštevy na školách

ZŠ s MŠ Badín,
prezentácia vodných prvkov

ZŠ s MŠ Badín,
hlasovanie za prvky

„Ďakujeme ešte raz za zaujímavé a hodnotné stretnutie. Verím, že dôjdeme do úspešnej realizácie.”
Katarína Bugáňová a Aneta Hradilová, ZŠ Pohraničná Komárno

 

termosnímkovanie na školách​

    Termosnímka chodníka – ZŠ Badín

termosnímkovanie na školách​

   Rozhranie tieňa a svetla – ZŠ Badín

Termosnímkovanie povrchov školskej záhrady, využitie vo výučbe.

Vodné prvky v školskej záhrade

Realizácia opatrení na školách zapojených do projektu.

BUDOVANIE VČELIEHO BUFETU
Spojená škola Pankúchova Bratislava

VČELÍ BUFET 
Spojená škola Pankúchova Bratislava

BUDOVANIE ZELENEJ STRECHY
SZŠ Nová Dubnica

ZELENÁ STRECHA
SZŠ Nová Dubnica

ZAKLADANIE KOMPOSTOVISKA
ZŠ Hanušovce nad Topľou

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
ZŠ Hanušovce nad Topľou

EXKURZIA KU RYBNÍKU
ZŠ Rakovec nad Ondavou

ROZBOR VODY
ZŠ Rakovec nad Ondavou

Čo sa nám podarilo?

 • 8 pilotných škôl

 • počet vyškolených učiteľov, žiakov: 8 učiteliek a 16 žiakov

 • počet realizovaných prvkov: 30

 • počet predmetov, vyučovacích hodín: 250 hodín, na 8 predmetoch (biológia, chémia, technické práce, environmentálna výchova, anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika, geografia)

 • rovesnícke a inovované vzdelávanie: 2000 + žiakov

 • litre ušetrenej vody: 23 000 litrov na 4 školách 

 • na seminároch vyškolených 200 koordinátoriek Zelenej školy

Mnohí zo žiakov nás informovali, že začali robiť opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody aj doma. Pochopili, že aj každý jeden z nás môže prispieť svojim spôsobom života k spomaleniu klimatických zmien a nemusíme čakať na rozhodnutia na štátnej, európskej alebo svetovej úrovni,” učiteľka zo ZŠ Rakovec nad Ondavou.

Vybrané žiačky, dobrovoľníčky, aktívne zapojené do projektu, realizovali rovesnícke vzdelávanie na tému voda a klimatická zmena pri príležitosti dňa Zeme, keď v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Krajským múzeom, d.p. v Hanušovciach pripravili zaujímavé vzdelávacie aktivity a previedli nimi žiakov jednotlivých ročníkov základnej školy,” učiteľka zo ZŠ Hanušovce nad Topľou.

Projekt sa žiakom  natoľko páčil, že si na ďalšie obdobie v Zelenej škole vybrali tému Voda, kde plánujú uskutočniť ďalšie vodné prvky,” učiteľka zo SZŠ Nová Dubnica.

Ukončenie projektu

Projekt má na školách veľký potenciál, nakoľko reflektuje aktuálne témy ako klimatická zmena, zadržiavanie vody, extrémne suchá. Žiakom a učiteľom dal priestor hlbšie preniknúť do problematiky a navrhnúť reálne opatrenia na zmiernenie dopadu klimatickej krízy na miestnej úrovni. Zároveň sa zrealizované prvky stali výučbovými pomôckami, čím prepájajú výuku bežných predmetov s témou vody na školách.

Kontakt

koordinátorka projektu:
Monika Tanečková
taneckova@zivica.sk
+421 917 214 849

Partner projektu

Za podporu projektu Voda pre našu budúcnosť ďakujeme značke Finish.