Ako na školskú exkurziu zmysluplne - Zelená škola

Ako na školskú exkurziu zmysluplne

10. mája 2023

Spomínate si na exkurzie zo svojich školských čias? Skúste teraz na chvíľku zaspomínať a zamyslieť sa, čo vám ako žiakovi vaša exkurzia priniesla.  Naozaj dobrá exkurzia prepája vyučovanie a reálny život v súlade s obsahom vyučovania. Môže mať veľký vzdelávací účinok a žiakov obohacuje o praktické videnie reálneho sveta. Aby exkurzia spĺňala vyššie uvedené požiadavky a bola vynikajúcou, nemala by byť pre žiakov pasívnou akciou. 

Predstavte si situáciu. Príde vám list, že ste pozvaní na expedíciu. Doplňte si vaše vysnené miesto. Pre uľahčenie predstavy si môžeme povedať, že všetky náklady vám budú uhradené. Vaša jediná úloha je pripraviť sa na ňu.  Ak máte vybrané miesto, pozriete si, čo všetko by ste chceli navštíviť, čo by ste sa chceli dozvedieť o kultúre, jazyku, prírode, pozriete si možno nejaké video na youtube pre zvýšenie motivácie, možno si spíšete zoznam potrebnej výbavy, rozložíte si veci po izbe, zbalíte ruksak.

Počas expedície fotíte, zapisujete si do denníka zážitky, objavujete nečakané a upravujete si vaše očakávania podľa toho, čo zažívate. Po expedícií pri najmenšom pozdieľate fotky, prípadne napíšete článok na cestovateľský
blog, a keď ste zažili niečo naozaj skvelé, dokonca sa odhodláte na prezentáciu pred väčším publikom. 

A presne takto nejako by mal učiteľ pristupovať aj ku školskej exkurzii. Ak exkurzia má prepájať obsah učiva, musí začať už v škole na vyučovaní. Ak má naplniť výchovno-vzdelávacie ciele, učiteľ aj žiaci musia vedieť, čo si majú všímať počas exkurzie, a po návrate má nasledovať reflexia, či tieto ciele boli naplnené. Exkurziu si môžeme rozdeliť do troch hlavných krokov:

 1. PRED – príprava na exkurziu
  Miesto exkurzie volíme podľa toho, čo učíme. Forma, akou žiakov pripravíte je len na vás, záleží od toho, ako si nastavíte ciele exkurzie. Pred exkurziou môžete začať s novým učivom, alebo urobiť opakovanie a exkurzia upevní poznatky žiakov. Pred exkurziou môžete využiť rôzne motivačné metódy, ako napríklad do triedy priniesť tajomný predmet súvisiaci s miestom, či urobiť besedu s odborníkom. Spolu so žiakmi môžete naplánovať úlohy a otázky, spoločne vytvoriť pracovné listy a
  odpovede budú hľadať počas exkurzie. Triedu je možné rozdeliť do pracovných tímov, pričom každý v skupine by mal poznať svoju úlohu. 
 2. POČAS – aktívna účasť na exkurzii, práca v akčných tímoch 
  Počas exkurzie žiaci pracujú na zadaných úlohách. Rôzne skupiny môžu riešiť rovnaké úlohy, alebo každá skupina môže pracovať na vlastných zadaniach. Tímovú spoluprácu zabezpečí rozdelenie rolí pre jednotlivých členov skupiny (napríklad dokumentarista fotí, zapisovateľ píše, koordinátor dozerá na priebeh a pod.)
 3. PO – reflexia exkurzia
  Po exkurzii je dôležité spracovať poznatky, zážitky a skúsenosti, ktoré žiaci a žiačky nadobudli. Možností je veľa – môžu vytvoriť reportáž, video, článok, diskusiu, môžu pracovať s prírodninami, môžete ju využiť na opakovanie a upevnenie vedomostí, prípadne využiť poznatky pri rovesníckom vzdelávaní alebo môže pomôcť pustiť sa do vlastného projektu na škole.
FOTO: archív Zelenej školy

Príklad: Exkurzia k údoliu rieky Slatina

Pred exkurziou sme si so žiakmi zopakovali vodný ekosystém pomocou aktivity prírodné bingo. Žiaci najprv hľadali skryté modely a prírodniny. Následne ich priraďovali ku kartičkám s názvami. Potom nasledovalo zhrnutie, overenie správnosti model a názov, zaujímavosti o vodných živočíchoch a rastlinách.

Po príchode do obce Slatinka na žiakov čakala ekologička Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ocenená Biela vrana. Oboznámila ich stručne s históriou obce a priehrady, ktorá bola v údolí pôvodne plánovaná. Pred vstupom na chodník popri rieke žiaci vedeli, že kráčajú na miesto Európskeho významu. Potom sme žiakov rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina dostala pracovný list. Úlohou žiakov v tímoch bolo sledovať, zapisovať a fotiť: rastliny, pobytové znaky, hmyz a hmyzie hotely, rôzne
podoby rieky.

Každý tým bol zložení z troch členov, ktorí si mali rozdeliť pracovné činnosti – zapisovateľ, fotograf, komunikátor. Dve skupiny mali bonusového štvrtého člena – tzv.  „vybiehača“. Skupiny aktívne pracovali, našli napríklad stopy srnca, počuli bažanta a ďatľa, videli meandre a mŕtve
ramená, májku obyčajnú a rôzne podoby rozkladajúceho sa dreva, videli ako jelše spevňujú svojimi koreňmi breh, našli prekrásnu scilu.

Exkurzia bola dopĺňaná výkladom, podľa potreby objasniť žiakom
to, čo nepoznali. Žiaci v skupinách mali možnosť vidieť ekologické vzťahy priamo v prírode a uvedomiť, že hoc pracujú na iných zadaniach, dopĺňajú sa ako celok. Dobrý príkladom bolo nájdenie mŕtveho dreva  – pôvodne stromu, ktorý rástol pri behu. Bol pokrytý machom, drevo bolo v značnom
rozklade. Nachádzali sa v ňom úkryty pre hmyz, ale aj stará diera vyďobaná ďatľom. Priamo v údolí každá skupina odprezentovala to najzaujímavejšie, čo objavili. Vďaka nafotenému materiálu, prepojeniu učiva s realitou a zážitkom môžu žiaci využiť túto exkurziu na rovesnícke vzdelávanie vo svojich školách.

Exkurzia má mnohostranné využitie. Jej pridanou hodnotou je medzi-predmetový charakter a tréning mäkkých zručností. Je len na vás ako ju kreatívne zakomponujete do vyučovania. Veríme, že vám tento článok pomôže pri plánovaní naozaj skvelých exkurzií.

“Bolo to neskutočne zaujímavé. Výklad a lektorka boli úžasné. Maťku Paulíkovú by som mohla počúvať celý deň. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí a zažili veľa krásnych nezabudnuteľných momentov. Raz zažiť je lepšie než 100x počuť !” pani učiteľka Eva Sučanová, ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa

“Príroda (voda, les) je najlepšia živá učebnica na skúmanie rozmanitosti organizmov, ich vzájomných vzťahov.” pani učiteľka Miriam Forgáčová, ZŠ s MŠ Brehy

Exkurziu do údolia rieky Slatina sme robili v rámci projektu Voda pre našu budúcnosť. Za podporu projektu ďakujeme značke Finish.

Značky