Enviročistenie a školy – áno či nie? - Zelená škola

Enviročistenie a školy – áno či nie?

30. apríla 2021

Jednou z tém programu Zelená škola je environmentálne čistenie. Je v dnešnej dobe aktuálne alebo ho predpisy v školách nepovoľujú? Aké čistiace a dezinfekčné prostriedky a postupy sú povinné v školských zariadeniach? V súvislosti s postupným otváraním škôl sme oslovili Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Aké čistiace prostriedky sa môžu na školách používať a aký predpis ich upravuje? Sú rovnaké pri materských školách a ostatných stupňoch škôl?

Čistiace prostriedky sú chemické  prípravky  (detergenty) s povrchovo aktívnymi vlastnosťami, ktoré sa skladajú zo základných povrchovo aktívnych látok a z ďalších prísad. Uvádzanie týchto látok na trh upravuje zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Zákon ustanovuje podmienky oznamovania, klasifikácie, testovania, označovania, balenia, dovozu a vývozu chemických látok a prípravkov z hľadiska ochrany zdravia, života a životného prostredia. Podnikateľ, ktorý uvádza na trh chemickú látku má zákonom uloženú povinnosť získať všetky dostupné údaje týkajúce sa jej vlastností. V prípade, že výrobok obsahuje nebezpečnú chemickú látku, musí na obale uviesť okrem iného jej názov, výstražné symboly, slovné označenie nebezpečenstva a slovné označenie pre bezpečné použitie. Obaly čistiacich prostriedkov predávaných spotrebiteľovi musia obsahovať aj inštrukciu o odporúčaných množstvách a dávkach prostriedku a označenie nasledujúcich tried zlúčenín: enzýmy, konzervačné látky, dezinfekčné látky. V záujme ochrany zdravia musí spotrebiteľ venovať pozornosť údajom na výrobkoch a používať výrobky striktne podľa návodu a ostatných pokynov na bezpečné používanie

Čistiace prostriedky uvádza na trh Centrum pre chemické látky  a prípravky za splnenia podmienok slovenskej legislatívy, ktorá je harmonizovaná s legislatívou EÚ, napr. Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch je záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Prípravky musia  napr. spĺňať  požiadavky aeróbnej biologickej odbúrateľnosti, požiadavky na druh a obsah alergizujúcich vonných látok, vrátane esenciálnych olejov podľa smernice Rady č. 76/768 EHS.

Každý výrobca čistiacich prostriedkov je povinný vyrobiť kartu bezpečnostných údajov o zložkách čistiaceho prostriedku.

Na školách sa môžu používať čistiace prostriedky, ktoré prešli schvaľovacím procesom, majú certifikát a kartu  údajov o zložkách. Nie je rozdiel v požiadavkách na čistiace prostriedky používané  v priestoroch materských škôl a ostatných typoch škôl.

Je smernica/predpis, ktorý prikazuje povinnosť používať čistiace prostriedky s obsahom chlóru?

Čistiace prostriedky neobsahujú chlór, len ak plnia funkciu čistiaceho a zároveň dezinfekčného prostriedku.  V školských zariadeniach sa odporúča striedať dezinfekčné prostriedky, teda prípravky s rôznymi dezinfekčnými látkami aby sa predišlo mikrobiálnej rezistencii. Neexistuje smernica/predpis, ktorý by určoval povinnosť používať v školách čistiace prostriedky s obsahom chlóru. Dôležité je spektrum deklarovanej účinnosti dezinfekčného prostriedku.

Sú povolené čistiace prostriedky na prírodnej báze (certifikované enviročistiace prostriedky)?
Ak ich chce škola používať, potrebuje koho vyjadrenie, súhlas?

V školských zariadeniach je možné používať všetky čistiace prostriedky, ktoré boli uvedené na trh predpísaným schvaľovacím procesom a s potrebnou dokumentáciou. Výber čistiaceho prostriedku používaného v školách nie je podmienený žiadnym vyjadrením, alebo súhlasom. V záujme ochrany zdravia tých, ktorí s čistiacimi prostriedkami pracujú a tých, ktorí sa pohybujú v prostredí, kde sa čistiace prostriedky použili je dôležité, aby čistiace prostriedky mali požadovanú dokumentáciu.

Vzhľadom na COVID situáciu, je nejaké usmernenie/predpis, ktorý prikazuje školám, aké typy čistiacich prostriedkov  musia používať?

Dôležité je rozlišovať čistiace a dezinfekčné prostriedky. Počas COVID pandémie je dôležité  v kolektívnych zariadeniach pre deti a mládež vykonávať po vyčistení povrchov detergentom ich následnú dezinfekciu.

Dezinfekčné prostriedky sú klasifikované ako biocídne výrobky a sú upravené nariadením o biocídnych výrobkoch (BPR) (EÚ) č. 528/2012 na zabezpečenie, že  riziká budú pred uvedením týchto výrobkov na trh v krajinách EÚ/EHP náležite posúdené.

V súvislosti s COVID situáciou je dôležité používať dezinfekčné prostriedky na ktoré je pôvodca tohto ochorenia citlivý.  Vo všeobecnosti sa preukázalo, že dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu (etanol, propan-2-ol, propan1-ol ) výrazne znižujú infekčnosť obalených vírusov, ako je vírus SARS-CoV-2 v koncentráciách 70-80% s časom expozície v trvaní jednej minúty. Odporúčame informovať sa vždy u dodávateľa dezinfekčného prostriedku a zároveň žiadať predloženie spektra účinnosti zvoleného dezinfekčného prostriedku.

Ďalšie informácie a orientačný zoznam povolených dezinfekčných prostriedkov  sa nachádza na webovej stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA) www.echa.europa.eu/covid-19

Ako teda na čistenie a dezinfekciu v školách?

Na všetkých povrchoch v školách sa vykonáva ochranná dezinfekcia  pričom sa používa dvojetapový dezinfekčný postup:

 1. etapa: riadne mechanické čistenie použitím čistiacich prostriedkov
 2. etapa: vlastná dezinfekcia

Obidve etapy je možné spojiť pri použití dezinfekčných prostriedkov s umývacími vlastnosťami.
Ďalej sa berie na zreteľ:

 • spektrum účinnosti použitého dezinfekčného  prostriedku
 • dĺžka expozície
 • spôsob použitia dezinfekčného prostriedku (umývanie, namočenie, postrek,….)

Pri zabezpečovaní údržby v školských zariadeniach je potrebné brať do úvahy každodenné množstvo osôb,  ktoré sem prichádzajú z rôznych prostredí, mikrobiálne znečistenie typické pre kolektívne zariadenia pre deti a mládež, riziká šírenia určitých ochorení v kolektívoch detí a mládeže ako aj spôsoby využitia konkrétnych priestorov  školského zariadenia.

V školských zariadeniach sa aj bez výskytu infekčných ochorení vykonáva z preventívnych dôvodov po vyčistení  povrchov detergentom následná ochranná dezinfekcia, ktorej frekvencia záleží od spôsobu vyžitia priestorov, alebo predmetov. Napr.:

 • v priestoroch zariadení pre osobnú hygienu je to každodenná  dezinfekcia,
 • v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež musí byť vypracovaný presný plán výkonu dezinfekcie jednotlivých povrchov a priestorov

Ostatné povrchy v školských zariadeniach ako sú dverové kľučky, madlá, stoličky a opierky, stoly, vypínače svetla, zábradlia, vodovodné kohútiky, tlačidlá vo výťahu, podlahy tried, chodieb, šatní sa bežne denne čistia čistiacim prostriedkom. Len v prípade výskytu infekčného ochorenia sa čistenie povrchov doplňuje dezinfekciou, a to dezinfekčným prostriedkom, ktorý je účinný na práve prebiehajúcu infekciu. 

Príklady čistenia povrchov a priestorov v školách  počas pandémie COVID -19 podľa Centra ECDC (European centre for disease control):

 • povrchy, ktorých sa osoby často dotýkajú sa majú čistiť čo najčastejšie – viac ako jedenkrát za deň. Takéto povrchy zahŕňajú napríklad dverové kľučky, madlá, stoličky a opierky, stoly, vypínače svetla, zábradlia, vodovodné kohútiky, tlačidlá vo výťahu atď.
 • Na vyčistenie povrchov vo všeobecných priestoroch, t. j. v priestoroch v ktorých nebola prítomná osoba s podozrením na ochorenie na COVID – 19 alebo s potvrdením ochorenia COVID-19, by mal stačiť neutrálny detergent.
 • Pretože počas pandémie ochorenia COVID -19 je riziko jeho prenosu  v školskom prostredí vysoké a výskyt ochorenia medzi nahromadeným vysokým počtom osôb môže byť skrytý, je odporúčané na čistenie povrchov používať okrem detergentov aj virucídny dezinfekčný prostriedok, alebo 0,05% chlórnan sodný, alebo 70% etanol
 • Čistenie toaliet, umývadiel a sanitárnych zariadení sa musí vykonávať čo najčastejšie – viac ako jedenkrát za deň, dôkladne, pričom je potrebné sa vyhnúť rozstriekavaniu. Po bežnom vyčistení má nasledovať dezinfekcia pomocou dezinfekčného prostriedku účinného proti vírusom podľa pokynov na použitie od výrobcu,   alebo použiť 0,1% chlórnan sodný 
 • Odporúča sa používať jednorazové čistiace pomôcky (napr. jednorazové utierky). Ak nie sú k dispozícii jednorazové čistiace pomôcky, čistiaci materiál (handra, špongia atď.) sa má umiestniť do dezinfekčného roztoku účinného proti vírusom alebo 0,1% chlórnanu sodného. Ak nie je k dispozícii ani jeden roztok, potom sa má materiál zlikvidovať a už sa nemá používať


Dôležité upozornenie: Je zakázané miešať čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu ( napr. kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia, kyselina octová) s chlórovými čistiacimi prostriedkami, alebo ich použiť spolu. V prípade chemickej reakcie sa uvoľní toxický chlórový plyn.

A slová na záver

Mnohí sa domnievajú, že používanie veľkého množstva koncentrovaných a agresívnych čistiacich chemických prípravkov a dezinfekčných prostriedkov je pre čistotu prostredia dôležité. Pre zdravie ľudí je však v bežnej praxi (nie pri výskyte infekčného ochorenia, epidémii, pandémii)  dôležitejšie používať agresívne čistiace a dezinfekčné prostriedky minimálne, a to vždy prísne podľa návodu výrobcu. Ďalej je dôležité vyberať detergenty, ktoré majú na obale uvedené: názov detergentu, kde je ho možné používať, čas pôsobenia, dávkovanie, zloženie, bezpečnostné zdravotné a pracovné inštrukcie, t. j. R a S vety, symboly nebezpečenstva. Stále modernejšie a pre bežné používanie je čoraz viac odporúčané  používať najjemnejšie čistiace prostriedky s neutrálnou chemickou reakciou, v najmenších možných koncentráciách a množstve.

Otázky položila a stanovisko vyžiadala:
Ing. Zuzana Gallayová, PhD.
manažerka programu Zelená škola, CEEV Živica

Odpovede a stanovisko spracovala:
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
RÚVZ Banská Bystrica