Prečo sa stať Zelenou školou

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Medzinárodná metodika 7 krokov je na školách úspešne aplikovaná od roku 1994. V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 51-tisíc školách v 67 krajinách sveta.

Výhody zapojenia sa do programu Zelená škola

 • Materiály na stiahnutie – inšpiratívne metodické a informačné materiály, pracovné listy
 • Semináre a vzdelávanie – vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov i žiakov
 • Metodická podpora – informačný a poradenský servis, regionálne semináre, konzultácie, e-mailová konferencia
 • Inšpirácie zo škôl – výmena skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami
 • uznanie a zviditeľnenie školy
 • program je odporúčaný v pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019
 • Metodika 7 krokov - efektívna medzinárodná metodika, ktorá pomáha zlepšiť životné prostredie školy, rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite a ušetriť finančné prostriedky
 • Ocenenia - možnosť získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools

Nové príležitosti pre žiakov a študentov

 • príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole – nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií, práve naopak; to, ako bude vyzerať ich škola, majú vo vlastných rukách
 • viac zážitkového a praktického vzdelávania počas vyučovania – precítenie a pochopenie javov, súvislostí na základe osobnej skúseností (vnímať – pochopiť – konať)
 • viac praktických skúseností s obhajobou vlastných názorov, presadzovaním správnych vecí, komunikáciou s médiami, lokálnymi autoritami atď.
 • viac času stráveného v prírode

Účinný a overený spôsob praktickej environmentálnej výchovy

Program Zelená škola je aj na Slovensku účinným nástrojom, ako v školskej praxi realizovať prierezové témy:

 • Osobnostná a sociálna výchova (rozvoj schopnosti poznávania, kreativita, komunikácia, spolupráca, riešenie problémov a rozhodovacie schopnosti, hodnoty, postoje)
 • Environmentálná výchova (ekosystémy, základné podmienky života, ľudské aktivity a problémy životného prostredia, vzťah človeka k prostrediu)
 • Výchova demokratického občana (občianska spoločnosť a škola)
 • Mediálna výchova (vnímanie autora mediálnych správ, fungovanie a vplyv médií v spoločnosti, tvorba mediálnych správ, práca v realizačnom tíme)

Vhodný spôsob, ako sa odlíšiť v procese výberu

Žijeme v dobe, keď dochádza k zásadnej premene spoločnosti, a teda aj školstva. Niektoré školy zanikajú, zlučujú sa, iné vstupujú do súboja o potenciálnych žiakov. Rodičia sa začínajú pýtať: „Prečo by som mal dieťa zapísať práve sem?“ Čoraz viac z nich podporuje nekonzumný spôsob života svojich detí, ich kreativitu a diverzitu názorov práve výberom školy. Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť to znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome.

Program Zelená škola vypovedá o filozofii školy

Škola zapojená do programu Zelená škola je škola otvorená, spolupracujúca s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože postúpiť v programe je možné len vtedy, keď všetci prispievajú k spoločne dohodnutým cieľom. Program Zelená škola vysoko pozitívne ohodnotila aj Holandská kráľovná Beatrix, ktorá v roku 2007 osobne navštívila jednu zo Zelených škôl na Slovensku.

V roku 2011 prebrala záštitu nad Slávnostným vyhodnotením 7. ročníka programu Zelená škola vtedajšia premiérka Iveta Radičová a z jej rúk si ocenenie osobne prevzali desiatky škôl.

Školy vstupom do programu Zelená škola získavajú:

1.
Príručky a materiály:
 • metodickú príručku pre školy (informácie ako prakticky realizovať jednotlivé kroky Zelenej školy)
 • príručku pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola
 • pracovné listy – Environmentálny audit školy
 • informačné letáky o programe Zelená škola
 • Inšpiromat – sprievodca témami Zelenej školy plný praktických nápadov
2.
Možnosť účasti na metodických regionálnych seminároch, zážitkových kurzoch a pod.
3.
Možnosť e-mailových, telefonických a osobných konzultácií
4.
Možnosť získať kontakty na Zelené školy z iných krajín (za účelom partnerstiev a spolupráce pri projektoch, napr. Comenius a pod.)
5.
Zľavu pri registrácii do programu na ďalší školský rok.

Registrácia pre školský rok 2021/2022 bude otvorená od 22. 4. 2021.