Ocenenia Zelenej školy

Jednou zo súčastí programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Za čiastočné splnenie 7 krokov je možné získať diplom „Na ceste k Zelenej škole".

Diplom "Na ceste k Zelenej škole"

Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získava škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Minimálne má zostavené funkčné Kolégium,uskutočnila audit školy, vypracovala akčný plán školy (splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie) a o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít.

Platnosť Diplomu "Na ceste k Zelenej škole" je 12 mesiacov od jeho udelenia.

O diplom nemôže žiadať škola, ktorá má ešte platný certifkát (získala certifikát v minulom školskom roku). Takáto škola môže požiadať len o certifkát (v prípade jednoročného certifikačného obdobia) alebo sa do záverečného hodnotenia nezapája.

Certifikát "Zelená škola" a vlajka Eco-Schools

Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

Platnosť certifikátu "Zelená škola" je 24 mesiacov od jeho udelenia.

Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

Máme žiadať o diplom alebo o certifikát?

  • Ak Ste nová škola v programe a zadali ste si dvojročné certifikačné obdobie. V tomto prvom školskom roku ste aktívne pracovali a splnili ste aktivity v EAP naplánované na tento rok – požiadajte o Diplom „Na ceste k Zelenej škole“.
  • Ak ste v programe zapojení druhý rok (alebo viac rokov), váš schválený EAP je zrealizovaný a splnili ste všetkých 7 krokov programu môžete požiadať o Certifikát „Zelená škola“.

Ako postupovať, ak chceme získať niektoré z ocenení?

  • Môžete vyplniť on-line dotazník, ktorý vám pomôže zistiť, či a ktoré ocenenie môžete získať.
  • Ak boli výsledky vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 31. marca 2017 on-line Žiadosť o hodnotenie. K žiadosti je potrebné priložiť jednu povinnú prílohu - váš schválený Environmentálny akčný plán.
  • Po úspešnom odoslaní žiadosti bude koordinátor v priebehu apríla kontaktovaný hodnotiteľom za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy. Hodnotiace návštevy budú prebiehať v mesiacoch apríl, máj, začiatok júna. Posledný termín na hodnotiacu návštevu je 9. jún 2017.
  • O príprave na hodnotiacu návštevu si môžete prečítať v časti stránky Priebeh hodnotiacej návštevy.
  • O tom, či vaša škola má alebo nemá splnené požiadavky na niektoré z uvedených ocenení, rozhodne hodnotiaca návšteva a následne stretnutie Rady Zelenej školy v dňoch 16.-18. júna 2017. Výsledok hodnotenia vám bude oznámený e-mailom do konca tohto školského roka. Odovzdanie ocenení prebehne na slávnostnej certifikácii v októbri 2017 alebo v prípade vašej neúčasti poštou.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Chcete zistiť, či Vaša škola spĺňa kritériá pre získanie jedného z ocenení? Vyberte si dotazník podľa typu Vašej školy.