Zapojte sa do nového projektu škôl pripravených na zmenu klímy “Klíma nás spája”

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ponúka základným a stredným školám možnosť zapojiť sa do nového projektu

Klíma nás spája

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy

Meniaca sa klíma neobchádza ani Slovensko. Mnohé školy už realizujú aktivity na jej zmiernenie, potrebné sú však aj opatrenia, ktoré naše obce a školy adaptujú na klimatické zmeny.

Staňte sa jednou z 10 vybraných škôl a zrealizujte vo svojej komunite adaptačné opatrenia na zmenu klímy, využite ich v rovesníckom vzdelávaní a šírte ďalej ako príklady dobrej praxe na susedné školské komunity.

Čaká vás hravé a aktívne vzdelávanie v tematike adaptácie na zmenu klímy a praktická realizácia vybraného opatrenia.

Cieľová skupina: druhý stupeň základných škôl a stredné školy

Trvanie: september 2018 až júl 2019

Realizátorom projektu „Klíma nás spája“ je CEEV Živica s finančnou podporou dm drogerie markt.

 

Čo získa zapojená škola?

 • Grant v maximálnej výške 1000 EUR na realizáciu vybraného adaptačného opatrenia
 • Trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová s tematikou adaptačných opatrení, rovesníckeho vzdelávania a tvorby EVP pre jedného pedagóga a dvoch žiakov z každej školy
 • Konzultácie s odborníkmi na adaptačné opatrenia
 • Pomoc s medializáciou projektu
 • Metodickú a odbornú podporu v dobe trvania projektu

Čo očakávame od zapojenej školy?

 • súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy)
 • spoluprácu počas celého trvania projektu od septembra 2018 do júla 2019
 • dodržiavanie zásad participácie (zapojenie žiakov) pri plánovaní a realizácii aktivít
 • aktívnu účasť zástupcov školy (akčného tímu) – minimálne 1 pedagóga a 2 žiakov v projekte
 • účasť koordinátora projektu a 2 žiakov na kurze vo Vzdelávacom centre Zaježová v termíne 11. - 14.11. 2018
 • vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu;
 • vytvorenie a zrealizovanie výučbového programu formou rovesníckeho vzdelávania
 • disseminácia výsledkov projektu – predstavenie zrealizovaného opatrenia pre minimálne jednu školu z okolia
 • vytvorenie príkladu dobrej praxe, ktorý potom bude prezentovaný na samostatnej podstránke projektu
 • slávnostné otvorenie zrealizovaného opatrenia pre médiá
 • medializácia projektu

Termíny

Vyhlásenie výzvy: jún 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 23. 9. 2018
Hodnotenie žiadostí: 24.9. -27. 9. 2018
Kurz vo VC Zaježová: 11. - 14. 11. 2018

Vyhlásenie výsledkov: 28. 9. 2018
Realizácia projektov: 1. 10. 2018 - 29. 6. 2019
Zaslanie záverečnej správy: 6. 7. 2019

 

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa stať jednou z 10 škôl zapojených v projekte Klíma nás spája, pošlite prosím vyplnenú prihlášku (nájdete je TU) do 23. septembra 2018.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0918 45 964 alebo jezekova@zivica.sk

Príloha: