Oznam pre Zelené školy

Dôležité zmeny a oznam pre Zelené školy

Milé Zelené školy, obdobie marec – jún zvyčajne finišujete s napĺňaním cieľov, realizujete aktivity, organizujete Dni Zelených škôl... Kancelária Zelenej školy zvyčajne školí hodnotiteľov, pripravuje hodnotiace návštevy (cca 20 hodnotiteľov na cca 120 škôl v priebehu mája, príprava podkladov k hodnoteniu, hodnotiace správy), spúšťa kampaň na nový ročník, finalizuje schvaľovanie akčných plánov a pripravuje už jesennú certifikáciu.

Aktuálna situácia, karanténne a mnohé preventívne opatrenia významne zasiahli do nášho aj Vášho zvyčajného chodu. Dnes ťažko preplánovať zvyčajný harmonogram. Veríme však, že pri dennej disciplinovanosti a vzájomnej ohľaduplnosti nás všetkých sa podarí táto skúška zvládnuť.

Pripravili sme pre Vás prehľad fungovania programu v núdzovom režime, uvažujeme s niekoľkými variantmi. Prosím, sledujte náš FB Zelena Skola, www.zelenaskola.sk a svoje mailové schránky, budeme Vás priebežne informovať.

 

FUNGOVANIE KANCELÁRIE ZELENEJ ŠKOLY

Do 29.3. pracuje tím Zelenej školy z domu:

- konzultujeme a schvaľujeme Vaše akčné plány,

- konzultujeme Vaše otázky k metodike Zelenej školy, k participácii, k medializácii a pod.

- pripravujeme a budeme priebežne zverejňovať na FB tipy na envirovýchovné aktivity

- pre domáce vzdelávanie, on-line vzdelávanie aj Vašu prípravu na realizáciu akčných plánov

- pracujeme na aktualizácii Inšpiromatu Zeleň a ochrana prírody, na príprave auditových listov pre materské školy

- pripravujeme certifikáciu aj nový školský rok...

Prosíme a vyzývame Vás:

- konzultujte so svojimi regionálnymi koordinátorkami mailom, telefonicky, dohodnite si on-line konzultáciu (zoom, skype).

- pokiaľ Vám nezdvíhame, máme zoom poradu, preto pošlite sms s názvom Vašej školy a témou konzultácie, ozveme sa Vám v čo najkratšom čase (nemá význam, ak Vám jedna z nás neodpovie volať postupne každej z nás).

Kontakty:

http://www.zelenaskola.sk/onas/kontakty

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Prihlasovanie

Do 31.3. 2020 naďalej prebieha prihlasovanie do záverečného hodnotenia. Ak máte záujem o hodnotiacu návštevu v aktuálnom školskom roku, vyplňte formulár: http://zelenaskola.sk/zaverecne-hodnotenie Podrobnejšie o priebehu hodnotenia: http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/zaverecne-hodnotenie

Termíny hodnotenia - varianty

a) Školy budú po 30.3. otvorené a hodnotenie prebehne v plánovanom termíne 4.5 - 4.6.2020. Hodnotitelia skontaktujú v priebehu apríla školy a dohodnú si s nimi presný termín návštevy. Školy do 30.6. dostanú výsledky hodnotenia.

b) Ak by školy ostali zatvorené aj po 30.3., zaktualizujeme harmonogram hodnotenia. Po opätovnom celoplošnom otvorení škôl a vyjadrení ministerstva školstva, či a ako sa posúva záver školského roka 2019/2020, posunieme termín hodnotiacich návštev. Budeme pozorne sledovať situáciu a informovať Vás o aktualizácii harmonogramu hodnotiacich návštev aj termíne doručenia výsledkov hodnotení tak, aby sme spoločne zvládli záver Vášho certifikačného obdobia s ohľadom na zdravie a bezpečnosť. Vieme, koľko energie ste vložili počas uplynulých mesiacov do zmien na Vašich školách, zabezpečíme hodnotiace návštevy v zvládnuteľných termínoch.

Predĺženie certifikačného obdobia

Do záverečného hodnotenia sa školy prihlasujú dobrovoľne, máte právo ísť do hodnotenia aj na budúci rok. Túto možnosť odporúčame v prípade, že ste veľmi v sklze s plnením aktivít, nemáte dostatočne zvládnutú metodiku 7 krokov a úroveň participácie a pod.

 

UPOZORNENIE: Ak máte schválený akčný plán do júna 2020 a rozhodnete sa ísť do záverečného hodnotenia až v školskom roku 2020/2021, je nutné, aby ste OBRATOM kontaktovali svoju regionálnu koordinátorku, pretože bude potrebná aktualizácia akčného plánu, doplánovanie aktivít na 2020/2021, povinná konzultácia (do 30.4.) a doschválenie akčného plánu v termíne do 30.6.2020.

 

PRIHLASOVANIE DO NOVÉHO ROČNÍKA

Pokiaľ chcete v programe Zelená škola pracovať aj v školskom roku 2020/2021, je nutné sa zaregistrovať – online na www.zelenaskola.sk od 22. 4. do 30.6. (registrácia bude spustená 22.4.) Prihlasujete sa aj v prípade, že:

- máte schválený akčný plán na obdobie 2019/2020 – 2020/2021

- požiadate o predĺženie certifikačného obdobia.

 

ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

– v ktorej situácii ste?

a) Máte schválený akčný plán.

Vzhľadom na uzatvorenie škôl predpokladáme, že s časťou aktivít plánovaných práve na jarné obdobie (budovanie záhrady, výučba vonku, exkurzie, infokampane v uliciach, rovesnícke vzdelávanie medzi školami a pod.) sa môžete dostať do niekoľkotýždňového/mesačného sklzu. Čo robiť?

Po otvorení škôl sa stretnite s kolégiom a upravte si harmonogram realizácie. Len pri zmene harmonogramu nie je potrebné kontaktovať kanceláriu Zelenej školy/regionálnu koordinátorku so žiadosťou o schválenie týchto zmien v akčnom pláne. Pokiaľ by ste chceli nejakú aktivitu vypustiť (napr. Deň vody v marci nezrealizujete kvôli karanténe) alebo nahradiť inou (pričom ciele a téma certifikačného obdobia musia byť zachované), kontaktujte obratom svoju regionálnu koordinátorku a prekonzultujte postup.

b) Akčný plán ste poslali na konzultáciu svojej regionálnej koordinátorke, máte od nej spätnú väzbu.

Ak na jeho následné úpravy nie je potrebné stretnutie kolégia (napr. ide len o úpravu formulácií, indikátorov), prekonzultujte úpravy telefonicky/skype/inak on-line s kolegyňami, žiakmi a následne sfinalizujte, a pošlite na schválenie.

c) Akčný plán ste poslali na konzultáciu svojej regionálnej koordinátorke, ešte nemáte od nej spätnú väzbu. Pripomeňte sa mailom alebo telefonicky pre overenie, či bol doručený.

d) EAP ste ešte neposlali na konzultáciu:

- pretože ešte nemáte audit alebo kolégium jeho výsledky ešte nevyhodnotilo, neprebehla na škole diskusia a stretnutia k nastaveniu cieľov a aktivít. Čo robiť?

Musíte počkať na znovuotvorenie škôl, skontaktujte nás však obratom, prosím, aby sme mali túto informáciu.

- máte audit, mali ste stretnutia kolégia, plánovali ste spoločne aktivity, „len treba EAP spísať“, neváhajte – využite nasledujúce dni a pošlite na konzultáciu.

 

DNI ZELENÝCH ŠKÔL

Vzhľadom na aktuálnu situáciu tohtoročnú výzvu na realizáciu Dní Zelených škôl rušíme. Program Zelená škola funguje na Slovensku 15 rokov, veríme, že spoločne zvládneme toto obdobie. Veľmi si ceníme prácu škôl, snahu „robiť, čo učíme, učiť inak a robiť zmeny participatívne“. Milé naše Zelené školy, aj v tieto dni sme tu pre Vás.

Tím kancelárie Zelenej školy

16.3.2020, Zvolen