ODBORNE: Biopotraviny = eko (logická) voľba

Ako má v blízkom zahraničí značka BIO cveng a nikto ju nespochybňuje, u nás sa tejto istej značke pod tou istou legislatívnou ochranou európskych nariadení a národných zákonov tak dobre nedarí. BIO certifikácia je často vnímaná iba ako marketing, v horšom prípade dokonca ako podvod. Kde chýbajú znalosti, darí sa mýtom...

Biopotraviny – vyššia kvalita kontrolovaná z poľa na stôl

​Každá potravina označená logom EÚ pre biopotraviny má pritom nielen legislatívnu ochranu, ale jej producenti sú navyše pod ostrým dohľadom kontrolnej a certifikačnej organizácie (na Slovensku pôsobia v tomto sektore dve - naturalis.sk a biokont.sk) a aj pod dohľadom tzv. superinšpekcie - štátneho Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (uksup.sk). To všetko samozrejme nad rámec tých ostatných "bežných" kontrol od hygieny, veteriny, ŠOI, daňového úradu... Už len z tohto pohľadu - potraviny s označením BIO sú pod prísnejšou kontrolou ako všetky ostatné nebio potraviny. A to na celej časovej osi ich vzniku, tzv. od vidiel až po vidličku​

Porušenie pravidiel by vážne ohrozilo povesť ekologického podniku

BIO legislatíva je prísna, to však neznamená, že sa čas od času niekde niekto nepokúsi o porušenia zákona. To ale nie je chyba základnej myšlienky ekologickej poľnohospodárskej výroby ani zákona. Podobne ak niektorí vodiči chodia v obci 100 km za hodinu, neznamená to, že všetci vodiči sú cestní piráti. Najčastejším porušením legislatívy sú iba prehrešky z nepozornosti, administratívneho pôvodu (výrobca vedie nesprávne výkazy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, neprihlási sa načas so zmenami v svojom podniku, nedostatočne deklaruje napríklad kŕmne zmesi bez GMO a pod.), čo sa na finálnej kvalite potravín neodrazí. Alebo ekofarmár nedodrží predpísaný osevný postup, nemá správne označené pasienky, zvieratá ... Horšie je to v ojedinelých prípadoch, keď sa v praxi ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) vedome používajú nedovolené chemické prípravky, či už hnojivá alebo pesticídy. Takéto prípady sú na Slovensku ale naozaj ojedinelé, zistené v promile uskutočnených kontrol. V prípade týchto zistení prichádza podľa zákona právny postih, pre poľnohospodára/producenta veľmi prísny, často likvidačný. Okrem vysokých pokút navyše strácajú nárok na dotácie a dokonca spätne musia vrátiť aj tie dotácie, ktoré už na svoju ekologickú poľnohospodársku prevádzku dostali. Subjekty zapojené do systému EPV to vedia a také riziko vedome nepodstupujú. Boli by naozaj hlúpi.

Slovenské biopotraviny na vzostupe

​Prvých slovenských 37 fariem začalo ekologicky hospodáriť v roku 1991. Postupne sa k rastlinnej biovýrobe pridružil aj chov ekologických zvierat Prvá slovenská biopotravina bola vyrobená až o 10 rokov neskôr - v roku 2001 (čaj z produkcie Ekotrendu Myjava). Dovtedy išli všetky na Slovensku vyprodukované bio-prvoprodukty do konvenčnej výroby alebo ešte častejšie na export do zahraničia. V súčasnosti (podľa registrov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho k 31.12.2015) je na Slovensku zaregistrovaných v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby 552 subjektov. Z toho najväčší počet sú prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe, hospodáriaci na necelých 8% poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. 83 podnikov je registrovaných na spracovanie - výrobu biopotravín. Slovenské biopotraviny sú pritom považované aj vo svete za kvalitné - svedčí o tom aj záujem o stánky slovenských biovýrobcov na najprestížnejšej celosvetovej biovýstave BIOFACH, ktorá sa koná každým rokom v Norimbergu.

Slovenskí bioproducenti, palec hore

​Antipatia voči značke BIO u časti verejnosti je naozaj neopodstatnená a z pohľadu statočných výrobcov biopotravín navyše aj nespravodlivá. Drvivá väčšina z výrobcov biopotravín podniká v tomto poľnohospodársko-potravinárskom segmente z presvedčenia o potrebe vyrábať potraviny z čistej pôdy, z ekologických rastlinných či živočíšnych produktov, čiže vyrábať potraviny s istotou neobsahujúce žiadne rezíduá agrochemikálií či liečiv. A druhým najčastejším motívom výrobcov biopotravín je snaha prispievať k ochrane prírody a krajiny tým, že sa vedome vyhýbajú používaniu agrochemikálií a nezaťažujú tak prírodu a životné prostredie (ovzdušie, vodu, pôdu). Čo je v konečnom dôsledku aj poznať na vyššej biodiverzite na pozemkoch hospodáriacich v EPV (potvrdzujú to rôzne výskumy a štúdie).

„Chránim prírodu, ale biopotraviny neuznávam“

Paradoxne (a mne nepochopiteľne) - voči značke BIO sú zaujatí aj niektorí ochranári prírody, inak všetkým environmentálnym ideám oddaní dušou aj telom. Snáď za to môže nedostatok slovenských biopotravín v predajniach a s tým súvisiace vysoké ceny biopotravín z dovozu či nedôvera, že čoho je dostatok na vývoz, nemôže byť malé=milé a eko. Ale s touto výhradou voči veľkým bioproducentom je hlúpe a nespravodlivé prenášať nedôveru na tú naprostú väčšinu malých, miestnych bioproducentov.

 

Biopotraviny sú fuj a organické sú cool?

Ešte paradoxnejšia je čoraz badateľnejšia úľuba v podporovaní všetkého "organic". (Nedávno mi v nemenovanej kaviarni ponúkali čaj s tým, že "nebojte sa, nie je BIO, je ORGANIC".) Pritom "organic" je (v rámci európskej BIO legislatívy) v anglicky hovoriacich krajinách synonymom nášho bio alebo eko, podobne ako sa v nemecky hovoriacich krajinách používajú slová ökologisch či biologisch. Termín organický v slovenských podmienkach je rovnako ako "bio z vlastnej záhrady" nesprávny. Pokiaľ ide o kvalitu „organic“ z USA, tam platí úplne iná legislatíva  pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (v niečom prísnejšia, v niečom menej prísna), takže to je úplne samostatná kategória.

Najlepšie sú kvalitné bio či nebio potraviny z blízka

Úplne na záver - s čím ja úplne súhlasím s kritikmi značenia BIO: ak potraviny kupujem z miestnych zdrojov, od gazdu či výrobcu, ktorého osobne poznám a som presvedčený o kvalite jeho produkcie, akákoľvek značka je zbytočným vyhadzovaním peňazí - najmä na strane producenta. 
Ale ak nemám (ako väčšina ľudí) tú možnosť nakúpiť si priamo pri overenom zdroji, som "odsúdený" nakupovať iba v obchodoch, označenie výrobkov má zmysel. Spotrebiteľ si kupuje so značkou BIO lepšie skontrolované výrobky, bez rezíduí agrochemikálií a liečiv, často chutnejšie. Navyše s istotou, že pri výrobe tohoto výrobku sa dostalo do prostredia zásadne menej látok, ohrozujúcich ovzdušie, vodu, pôdu a všetko živé.

Myšlienka ekologického poľnohospodárstva a bioprodukcie je dobrá, neškoďme jej zbytočne. Zodpovedná spotrebiteľská voľba je kupovať slovenské biopotraviny a kvalitné lokálne potraviny z overeného zdroja, ideálne sezónne a čerstvé.

Aj legislatívne nastavenie podmienok ekologického poľnohospodárenia a výroby biopotravín je na slušnej úrovni. Dokonca aj kontrola a sankcie v tejto oblasti fungujú. Pravda - mohli by aj lepšie. To už ale záleží na každom z nás. Na bio-spotrebiteľskej verejnosti, na našej všímavosti a na angažovanosti riešiť nezákonnosti, ktoré spozorujeme.

 

Autor: Mgr. Richard Medal

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.biospotrebitel.sk

Foto: Klaudia Medalová

__________________________________________________________________________________

Poznámky autora:

  1. Čo sú biopotraviny a ako sa označujú

Biopotravina je vyrobená minimálne z 95% surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. To znamená, že surovinami sú bioproduktyktoré boli vyprodukované na biofarmách, pričom dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby je kontrolované oprávnenou inšpekčnou organizáciou. Inšpekčná organizácia biofarmárovi vydá biocertifikát na ním vyprodukovaný skontrolovaný bioprodukt len vtedy, ak biofarmár splnil prísne pravidlá rastlinnej či živočíšnej výroby v ekologickom systéme

Logom EÚ pre biopotraviny môže byť označený len produkt, na ktorý inšpekčná a certifikačná organizácia vystavila Certifikát bioproduktu alebo biopotraviny. Certifikované produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa označujú :

- EÚ logom pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, pod ktorým je uvedený  číselný kód inšpekčnej organizácie (na Slovensku buď SK- 02- BIO alebo SK-03-BIO)

- dobrovoľne aj grafickým znakom ekologického poľnohospodárstva na Slovensku

obr. Logo EÚ

 

 

 

 

obr: Grafický znak ekologického poľnohospodárstva na Slovensku

 

 

  1. Legislatíva ekologického poľnohospodárstva

Právne predpisy platné pri výrobe biopotravín ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá zahŕňa celý  systém výroby bioproduktov, ich spracovávanie na biopotraviny, kontrolu, skladovanie, prepravu a označovanie, sa od 1. januára 2009 riadi novými právnymi predpismi. Ide o európske nariadenie Rady č. 834/2007 v znení nariadenia Rady č. 967/08 ako aj nariadenia Komisie č. 889/08, 1235/08 a 1254/08. Uvedené nariadenia Európskej rady a Európskej komisie sú platné vo všetkých členských štátoch EÚ, t.j. aj pre slovenských ekologických prevádzkovateľov, pre slovenské inšpekčné organizácie, aj pre slovenský príslušný orgán t.j.  ÚKSÚP.

Európske nariadenia podrobne ustanovujú kritériá fungovania systému ekologickej poľnohospodárskej výroby a definujú pravidlá ekologickej produkcie. V Slovenskej republike sa k európskym nariadeniam pridružuje zákon o ekologickom poľnohospodárstve č. 189/2009 Z.z., ktorý špecifikuje o.i. finančné pokuty, ktoré ÚKSÚP ukladá pri porušení pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako aj postavenie UKSÚP-u ako dozorného orgánu nad ekologickým poľnohospodárstvom v SR.

 

  1. Kvalita biopotravín

Naviac v ekologickej poľnohospodárskej výrobe platí celý rad zákazov, ktoré musí bioprevádzkovateľ dodržiavať, ako napríklad:

- nepoužívať GMO, ani produkty vyrobené z GMO, či s pomocou GMO

- neaplikovať ionizačné žiarenie

- nepoužívať neekologické látky, ani neekologické poľnohospodárske zložky a doplnkové látky pri výrobe biopotravín

- na úrovni biofariem je zakázané aplikovať tvrdé chemické prípravky na ochranu rastlín ako aj syntetické hnojivá.

 

Pri výrobe biopotravín možno používať len prirodzené (fyzikálne, mechanické a biologické) technologické postupy.

Bioprodukty na výrobu biopotravín sa spracúvajú len v objektoch, v ktorých sú vytvorené podmienky na ich dôsledné priestorové a časové oddelenie od výroby konvenčných potravín. Zákon tiež vymedzuje technologické postupy, materiály na výrobu a na balenie, prídavné látky a konzervačné látky, ktoré sa používajú pri spracúvaní bioproduktov na výrobu biopotravín, prostriedky na asanáciu skladovacích priestorov na biopotraviny.

  • Biopotraviny, okrem čerstvého ovocia a zeleniny, sa musia zabaliť a prepravovať do miesta predaja v uzavretých prepravných obaloch.
  • Ku každej dodávke musí byť pripojená sprievodná dokumentácia, ako je nákladný list, faktúra a osvedčenie o pôvode, umožňujúce overenie pôvodu bioproduktu alebo biopotraviny od výrobcu až po spotrebiteľa.
  • Ak sa na výrobu biopotravín používajú prírodné prísady konvenčného pôvodu, ich množstvo nesmie presahovať 5 % hmotnosti biopotraviny, a toto množstvo sa musí vyznačiť na etikete biopotraviny.

Kým v konvenčných potravinách je povolených používanie vyše 600 druhov prídavných látok, tzv. éčka (farbivá, emulgátory, konzervanty..  pridávané do potravín na predĺženie trvanlivosti potravín, ich lacnejšia výrobu, zlepšenie výzoru, chute, vône a pod..), pri výrobe biopotravín je ich počet zredukovaný na necelých 50 druhov, ktoré nepredstavujú zdravotné riziká pre spotrebiteľov (v biopotravinách určite nenájdete farbivá E102 tartrazín, E104 chinolínová žltá, E110 žlť oranž S, E124 košenilová červená 4R, E129 Allura červeň a E133 Brilantná modrá farba, ani konzervanty ako E211 benzoan sodný, E220 oxid siričitý a E250 dusitan sodný, či umelé sladidlá E952 cyklamát sodný a E954 Sacharín sodný). Kompletný zoznam povolených prídavný látok v biopotravinách je uvedený v Nariadení 2092/91, prílohe VI.

Tento článok vznikol s podporou projektu Jedlá zmena