OBJEKTÍV 21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť

Ako urobiť dobrú reportáž o enviroprobléme v obci/meste? Ako nabrať odvahu písať o inšpiratívnych aktivitách zo Zelenej školy? Ako osloviť obyvateľov obce/mesta na aktívnu spoluprácu? Aj na tieto otázky hľadáme odpovede v 6. kroku metodiky Zelenej školy „Informovanie a zapojenie verejnosti“. Pomôcť môže projekt OBJEKTÍV21. Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne prichádza vďaka projektu OBJEKTÍV 21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť, s ponukou 5 výučbových programov pre mediálnu výchovu a aktívne občianstvo.

Cieľom projektu je zlepšiť mediálnu gramotnosť žiakov, v prepojení na aktívne občianstvo a ochranu životného prostredia. „Vytvoríme 5 interaktívnych výučbových programov, ktoré budú aj pilotne otestované a zapojení pedagógovia budú vyškolení. Žiakov povzbudíme, aby si viac všímali svoje okolie. Naučia sa, kde hľadať informácie, nebáť sa kontaktovať verejné orgány a spracovať zistenia do mediálneho výstupu“, uviedla Klaudia Medalová, koordinátorka projektu.

Jedným z výstupov projektu bude metodická príručka určená všetkým pedagógom vyučujúcim občiansku, etickú, environmentálnu a mediálnu výchovu.

Spracované budú témy:

1) Klimatická kríza: Čo môžeme robiť – od jednotlivca až po medzinárodné spoločenstvo?

2) Bez odpadu: Ako môžeme minimalizovať odpad na úrovni rodiny, školy, obce?

3) Územné plánovanie: Ako (a prečo) sa môžeme zapojiť do procesu tvorby, resp. pripomienkovania územného plánu?

4) Všímavý občan: Kam sa môžem obrátiť, ak natrafím na problém?

5) Občianska participácia: Prečo je fajn zaujímať sa o veci verejné?

Súčasťou každého modulu bude krátke video a metodický materiál, zameraný na skupinovú prácu v triede a interaktívne aktivity. Veľký priestor – naprieč všetkými témami – dostane rozvoj zručností pre aktívne občianstvo a mediálnu gramotnosť. Žiaci sa naučia, ako postupovať a kam sa môžu obrátiť v súvislosti s výrubmi, zábermi zelene, zmenami územného plánu, znečistenia, zranených zvierat, čiernymi skládkami... ako aj v oblasti využívania práv občanov združovať sa, zakladať občianske združenia, dávať podnety, požadovať informácie a mnohé ďalšie. Príručka je nastavená tak, aby mladých ľudí povzbudila k pozitívnym zmenám v mieste bydliska. „Budeme ich viesť k tomu, aby sa v rámci triednych projektov pokúsili o zmenu stavu k lepšiemu, či už v škole alebo v obci,“ povedal Richard Medal, riaditeľ CEA Trenčín.

Na záver každého výučbového programu žiaci v skupinách spracujú mediálny výstup vo forme krátkeho článku, fotografie alebo videa. Školy sa môžu do projektu OBJEKTív 21 zapojiť do 30.9.2019, stačí poslať E-mail na cea@cea.sk. Formu zapojenia je možné zvoliť si podľa záujmu - od mailing listu s informáciami o materiáloch a podujatiach, cez zorganizovanie seminára na škole s predstavením výučbového programu, až po spoluprácu pri vytváraní výučbových programov a ich pilotné testovanie.

Projekt nadväzuje na medzinárodný certifikovaný vzdelávací program „Mladí reportéri pre životné prostredie“. V roku 2019 program oslavuje 25 rokov od svojho vzniku. Je do neho zapojených 42 krajín z celého sveta, Slovensko od roku 2009. V medzinárodnej súťaži Mladých reportérov získalo Slovensko v tomto roku 5 prvých a 1 druhé miesto, čím sa stalo najúspešnejšou krajinou na svete. Cenu Zelenej školy získali tento rok žiačky zo Základnej školy J. Palárika v Majcichove za článok s názvom Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice.

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.