Ako na Zelenú školu v roku 2020

Robíme, čo učíme

Učíme inak

Spoločne robíme zmeny

 

Myslime na cieľ

 • Sme učitelia. Náš cieľ sú vzdelané, vychované, citlivé, aktívne deti s prehľadom. V Zelenej škole ich vedieme k aktivite, preberaniu zodpovednosti, motivujeme k angažovanosti, povzbudzujeme k spoločnej premene fungovania školy, k znižovaniu ekologickej stopy ako bežnej súčasti denného chodu školy.
 • Prediskutujme s deťmi, kolegami, rodičmi:

... čo sa počas 1. vlny vo výučbe osvedčilo a čo nie

... aký objem informácií bol stráviteľný, ktoré zadania zmysluplné

... ako budeme postupovať počas obmedzeného fungovania škôl, príp. ich celoplošného zatvorenia (celkovo v rámci výučby a aj v programe Zelená škola)

 

Zlepšime komunikáciu

 • Informujme stručne a zrozumiteľne kolegov (pedagogických aj nepedagogických), žiakov, rodičov, aký je cieľ nášho akčného plánu, čo sa už podarilo dosiahnuť, kam sme sa posunuli a čo nás čaká
 • Zistime, aká forma informovania vyhovuje ktorej skupine (edupage, maily, web či FB školy)
 • Priebežne informujme o plánovaných aktivitách aj ich alternatívach počas obmedzení
 • Poverme informovaním členov kolégia, podeľme si úlohy

 

Hľadajme nové riešenia

Ako môže fungovať kolégium?

 • Škola, ktorá už pracovala v programe: vytvorme menšie spolupracujúce skupinky: učitelia a nepedagogickí pracovníci, žiaci v rámci triedy (napr. dvojice), žiaci medzi ročníkmi (stretnutia na školskom dvore alebo mimo areál školy za dodržania opatrenia R – O – R), spoločné stretnutie mimo areál školy (park, kaviareň, čajovňa – menšie skupinky). Odskúšajme on-line operatívne stretnutia.
 • Nová škola: neváhajme vložiť energiu do vytvorenia akčného tímu, spoznajme sa, využime dni na rozdelenie úloh

 

Ako urobiť audit?

 • Po triedach: auditové listy rozdeľme do rôznych ročníkov, vysvetlime kolegom jeho význam (členovia kolégia môžu vysvetliť spolužiakom, prečo je potrebné zistiť východiskový stav). Údaje potrebné od nepedagogických pracovníkov môže zistiť koordinátorka. Následne kolégium vyhodnotí výsledky zistení a graficky pútavou a zrozumiteľnou formou odprezentuje (na nástenke, na webe školy, list rodičom, sociálne siete).

 

Ako urobiť akčný plán?

 • prihláste sa na 2. regionálny seminár, budeme ho spoločne vytvárať (naživo alebo on-line)

 

Ako realizovať plánované aktivity?

 • Celoškolské akcie prenesme do tried
 • Rovesnícke vzdelávanie realizujme v rámci tried alebo v prípade on-line v tomto priestore aj medzi triedne
 • Akcie pre rodičov či starých rodičov prenesme do domácností (napr. miesto infostánkov o minimalizácii odpadu je možné, aby deti učili rodičov doma a pokúsili sa vyskúšať/zaviesť aspoň 1 opatrenie – vypýtajme si na túto aktivitu od oboch strán spätnú väzbu)
 • Návštevy filmových festivalov nahraďme triednymi festivalmi (prenesme čo najviac plánovania, výberu filmov a organizácie na žiakov)
 • Exkurzie – konzultujme s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, za akých podmienok je možné ich realizovať (príp. odložme – využime čas na ich prípravu – napr. čo chceme zistiť, aké otázky žiaci ako reportéri položia, akou formou spracujú výsledky a pod.
 • Divadielko – nacvičme, nahrajme ho (informatika) a pošlime ako videodarček mladším žiakom, rodičom
 • On-line „nie je ono“, ale je nateraz formou, do ktorej časť aktivít vieme presunúť
 • MŠ, ŠZŠ: venujme čas prípravám aktivít (napr. ak plánujeme výsadbu, výber drevín a pod.)

 

Majme odvahu

 • skúšajme nové veci
 • pýtajme rady od žiakov, študentov, rodičov
 • oslovme iné Zelené školy – podeľme sa o skúsenosti
 • komunikujme vedeniu potrebu participácie v programe, potrebu podpory
 • pripravme sa spoločne na krízovú situáciu.

 

Kontakt:

Tím Zelenej školy pozorne sleduje vývoj situácie aj potreby škôl.

Neváhajte nás kontaktovať so svojimi otázkami, konzultujme, nájdeme riešenia.

 

Sledujte si maily, www.zelenaskola.sk a FB Zelena Skola