Pravidlá programu

Zameranie programu

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia environmentálne správanie na školách a znižujú ekostopu školy, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

Koordinácia programu

Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education. Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. Na Slovensku program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Pravidlá programu Zelená škola na školský rok 2019/2020

Kliknutím na daný bod pravidiel sa vám zobrazia podrobné informácie. Pravidlá programu Zelenej školy si môžete aj stiahnuť a vytlačiť.
Pravidlá programu na stiahnutie
A.
Registrácia do programu Zelená škola

Do programu sa môže prihlásiť každá materská, základná, stredná a špeciálna škola na Slovensku.

POSTUP REGISTRÁCIE:

 • Škola si ustanoví zodpovednú osobu za koordináciu programu na škole – školského koordinátora.
 • Vedenie školy a koordinátor programu na škole sa oboznámia s nižšie uvedenými pravidlami a metodikou programu.
 • Školský koordinátor vyplní registračný formulár (v elektronickej forme) najneskôr do 15. septembra 2019. Po tomto dátume registrácia nie je možná.
 • Na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu školského koordinátora automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Správa s potvrdením môže byť zaradená aj do priečinka SPAM, preto je vhodné si skontrolovať aj tento priečinok.
 • Do 7 dní bude registrovanej škole zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Faktúru je potrebné uhradiť v dobe jej splatnosti. Faktúry v tlačenej podobe zasielame poštou len na vyžiadanie školy.
 • V registračnom poplatku je zahrnuté aj zaslanie metodických materiálov, ktoré rozpošleme zapojeným školám v októbri 2019. Medzi tieto metodické materiály patrí metodická príručka, pracovné listy environmentálneho auditu a inšpiromat s aktivitami pre jednotlivé témy. Všetky tieto materiály sú dostupné aj v elektronickej forme na našej stránke. V prípade, že škola nechce mať tieto materiály zaslané poštou, môže si uplatniť zľavu 10 € z registračného poplatku.
 • Registrácia do programu platí 1 školský rok – registrované školy pracujú v dvojročnom certifikačnom období, avšak registráciu treba každoročne obnovovať.
 • Škola je považovaná za registrovanú v programe po zaplatení registračného poplatku (v dobe splatnosti faktúry) vo výške:
Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku
Škola, ktorá bola v šk. roku 2018/2019 zapojená do programu
Škola, ktorá nebola v šk. roku 2018/2019 zapojená do programu
Registrácia do 30. 6., úhrada poplatku do 21. 7. 2019
50 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 31. 8., úhrada poplatku do 21. 9. 2019
60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 14. 9., úhrada poplatku do 7. 10. 2019
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
90 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Prečo sa platí poplatok?

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov na koordináciu programu, úhrady medzinárodnej licencie a výrobu certifikátov. V cene programu je taktiež metodická podpora, ktorá pozostáva z regionálnych seminárov, odborných seminárov a konzultácií.

Viac podrobností o dôvodoch platenia registračného poplatku nájdete v tomto dokumente.
B.
Termíny regionálnych seminárov

Počas školského roka majú zapojené školy možnosť zúčastniť sa 3 regionálnych seminárovkaždý z nich sa uskutoční v Bratislave, Košiciach, Žiline a vo Zvolene. Tieto semináre sú jednodňové. Pre školy, ktoré pracujú v programe prvýkrát, je účasť na 1. regionálnom seminári povinná, t. j. 1. regionálneho seminára sa zúčastní školský koordinátor z novozapojenej školy.

Účasť na tomto seminári je vysoko odporúčaná aj pre zástupcu vedenia novozapojenej školy a pre nového koordinátora na škole, ktorá pracuje v programe dlhšie a došlo na nej k výmene koordinátorov.

Predbežné termíny regionálnych seminárov a ich zameranie:
1. regionálny seminár: v termíne od 23. septembra do 4. októbra 2019
- obsah: metodika programu Zelená škola - ako zostaviť kolégium a vypracovať environemtnálny audit

 

2. regionálny seminár: november 2019
- obsah: environmentálny akčný plán

 

3. regionálny seminár: február 2020
- obsah:  participácia    

 

Okrem regionálnych seminárov majú školy možnosť zúčastniť sa aj 1-dňových či 3-dňových seminárov, ktoré sú zamerané na odborné (environmentálne) témy. O ponuke týchto seminárov budeme informovať v priebehu školského roka.

C.
Priebeh programu na škole

Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity v rámci dvojročného certifikačného obdobia. Pre novozapojené školy začína certifikačné obdobie 1. septembra 2019. Certifikačné obdobie končí najneskôr 30. júna v roku, v ktorom škola požiada o záverečné hodnotenie.

Odporúčaná dĺžka certifikačného obdobia je 2 školské roky. Pracovať v skrátenom, čiže 1-ročnom certifikačnom období nie je možné. Počas jedného certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme spomedzi siedmich tém program (zeleň a ochrana prírody, odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, potraviny).

 V danom certifikačnom období škola postupuje podľa metodiky 7 krokov:

 • kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
 • environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre výber prioritnej témy a následné systematické plánovanie;
 • environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
 • monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
 • proenvironmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania;
 • informovanie a spolupráca - presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
 • ekokódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých krokoch metodiky nájdete v našich metodických materiáloch a budete s nimi oboznámení aj na regionálnych seminároch.

 Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky škola môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia.

D.
Participácia

Jadrom programu Zelená škola je participácia, ktorá sa realizuje v rámci environmentálnej výchovy. Pod participáciou sa myslí rovnocenné zapojenie všetkých dotknutých strán, najmä však žiakov (v prípade materských a špeciálnych škôl a 1. stupňa ZŠ ide najmä o participácia rodičov, prípadne starých rodičov). Každý zo 7 krokov metodiky by sa mal realizovať participatívnym spôsobom v čo najväčšej miere. 

Súčasťou procesu participácie je aj:

 • zisťovanie názorov členov školskej komunity a ich zapracovanie do aktivít;
 • vytváranie možností pre žiakov a ostatných členov školskej komunity, aby sa zapájali do plánovania aktivít;
 • zapojenie do rozhodovania a spoluzodpovednosti za realizáciu aktivít;
 • informovanie členov školy o činnosti, rozhodnutiach a plánoch školy.

Miera participácie je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa na škole sleduje aj počas záverečného hodnotenia. Dosiahnutie dostatočnej miery participácie a samostatnosti žiakov na škole je dlhší proces, na niektorých školách môže trvať dva aj viac rokov. 

E.
Získanie certifikátu Zelená škola

 Program Zelená škola je certifikačný a zapojené školy môžu získať 2 druhy ocenenia:

1. Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola - môže získať škola za zvýšenie miery zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov.

Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

2. Diplom Na ceste k Zelenej škole - môže získať škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. O diplom Na ceste k Zelenej škole nie je možné požiadať v záverečnom hodnotení. Môže byť škole udelený po hodnotení len Radou Zelenej školy. Diplom Na ceste k Zelenej škole sa udeľuje tej škole, ktorá z objektívnych dôvodov nenaplnila všetky kroky metodiky a má potenciál zapracovať pripomienky v ďalšom školskom roku.

Priebeh a podmienky záverečného hodnotenia:

 • Škola, ktorá sa chce v danom školskom roku uchádzať o ocenenie, vyplní elektronickú žiadosť o záverečné hodnotenie.
 • Záverečného hodnotenia sa môžu zúčastniť len školy, ktoré majú na dané certifikačné obdobie schválený EAP. Podrobnosti schvaľovania EAP nájdete TU.
 • Hodnotenie prebieha raz ročne, žiadosť je nutné vyplniť do 31. 3. príslušného roku. Do 30 dní po vyplnení žiadosti bude škola kontaktovaná za účelom dohodnutia si termínu hodnotiacej návštevy s hodnotiteľom.
 • Hodnotenie nie je pre školy povinné. Škola žiada o hodnotenie v tom roku, v ktorom to sama uzná za vhodné, a keď spĺňa kritéria uvedené v on-line dotazníku. Škola, ktorá v aktuálnom školskom roku nepožiada o hodnotenie, môže pokračovať v programe registráciou do nového ročníka a pokračovať v rozpracovanom akčnom pláne.
 • Ku dňu hodnotiacej návštevy musí mať kolégium Zelenej školy pripravené všetky povinné podklady, ktoré sú uvedené v Kontrolnom zozname pre hodnotiacu návštevu.
 • Hodnotitelia majú mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môžu požiadať o doplňujúce dokumenty a klásť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.
 • Kritéria hodnotenia kvality realizácie 7 krokov, ktoré hodnotitelia sledujú počas hodnotiacej návštevy, sú premietnuté do otázok tohto dotazníka.
 • Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy rozhodne Rada Zelenej školy o udelení, resp. neudelení ocenenia. Rozhodnutie bude doručené každej škole, ktorá sa zúčastnila hodnotenia do konca príslušného školského roka.
 • Ocenenie a vlajka programu budú škole odovzdané počas slávnostnej certifikácie, ktorá sa uskutočňuje v októbri ďalšieho školského roka. Ak sa škola nezúčastní slávnostnej certifikácie, ocenenie jej bude zaslané poštou.
 • V prípade straty alebo poškodenia medzinárodnej vlajky si môže škola objednať novú vlajku, ktorá jej bude zaslaná na dobierku v sume nákupnej ceny a dobierkovej služby.

 Predĺženie, ukončenie alebo zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia:

 • Platnosť certifikátu sa predlžuje úspešným ukončením nasledujúceho certifikačného obdobia. Podmienkou predĺženia platnosti medzinárodného ocenenia školy je pokračovanie v programe, pričom škola udržiava, resp. zlepšuje už zavedené environmentálne opatrenia. Škola si vyberá novú prioritnú tému. Každé dva roky sa tak na škole zavedie systém environmentálneho riadenia v novej oblasti.
 • Po opätovnom úspešnom ukončení certifikačného obdobia škola môže znovu získať certifikát a vlajku programu Zelená škola.
 • Platnosť medzinárodného ocenenia sa končí 24 mesiacov po rozhodnutí Rady Zelenej školy o jeho udelení, ak:
  sa držiteľ nezaregistruje do programu pre nasledujúci školský rok alebo nezaplatí registračný poplatok,
  držiteľ nepožiada o záverečné hodnotenie v nasledujúcom certifikačnom období,
  držiteľ nesplní požadované kritéria pre udelenie medzinárodného ocenenia v nasledujúcom certifikačnom období.
 • Škola dostane písomné oznámenie o ukončení platnosti ocenenia a je povinná vrátiť medzinárodnú vlajku kancelárii programu. Škola zároveň stráca právo používať logo programu vo svojich dokumentoch a materiáloch. V prípade, že škola vlajku Eco-Schools nevráti v lehote do 2 mesiacov po doručení písomného oznámenia o ukončení platnosti ocenenia, bude jej fakturovaná pokuta vo výške 100,- EUR.
 • Akýkoľvek pokus o podvod pri obhajovaní certifikátu je v rozpore s misiou Zelenej školy a znamená zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia - škola o tom dostane písomné oznámenie. Ustanovenia o vrátení medzinárodnej vlajky a strate práva používať logo programu platia rovnako ako v prípade ukončenia platnosti medzinárodného ocenenia.
F.
Pravidlá pre materské, špeciálne školy a základné školy s 1. – 4. ročníkom

Aj tieto školy by mali prejsť 7 krokov metodiky so starostlivým zvážením primeraných cieľov EAP. V prípade týchto škôl je zapojenie detí do niektorých krokov programu menej účinné, preto je potrebné rozvíjať spoluprácu s rodičmi a priateľmi školy.

 

Aktualizované 21. 4. 2018

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?